Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường khai thác cá cá ngừ đại dương từ 01-10/05/2016) | Năm dự báo: 2016 | Tháng dự báo: 05/2016
Nghề: Câu cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_1_10_05_2016_cau_colour