Mùa vụ: Vụ Nam (06) | Năm dự báo: 2010 | Tháng dự báo: 06/2010
Nghề: Câu tay mực
Cơ quan dự báo:
2010_SW_E120_06