Mùa vụ: Vụ Nam (11) | Năm dự báo: 2010 | Tháng dự báo: 11/2010
Nghề: Câu tay mực
Cơ quan dự báo:
2010_NE_E120_11