Mùa vụ: Vụ Nam (10) | Năm dự báo: 2010 | Tháng dự báo: 10/2010
Nghề: Câu tay mực
Cơ quan dự báo:
2010_NE_E120_10