Mùa vụ: Vụ Nam (09) | Năm dự báo: 2009 | Tháng dự báo: 09/2009
Nghề: Câu tay mực
Cơ quan dự báo:
2009_SW_E120_09