Mùa vụ: Vụ Nam (11) | Năm dự báo: 2009 | Tháng dự báo: 11/2009
Nghề: Câu tay mực
Cơ quan dự báo:
2009_NE_E120_11