Mùa vụ: Vụ Nam (10) | Năm dự báo: 2009 | Tháng dự báo: 10/2009
Nghề: Câu tay mực
Cơ quan dự báo:
2009_NE_E120_10