Mùa vụ: Vụ Nam (01_2010) | Năm dự báo: 2010 | Tháng dự báo: 01/2010
Nghề: Câu tay mực
Cơ quan dự báo:
2009_NE_E120_01_2010