Mùa vụ: Vụ Bắc (Cả vụ) | Năm dự báo: 2008 | Tháng dự báo: 12/2008
Đối tượng dự báo: Mực nang
Cơ quan dự báo: Viện nghiên cứu Hải sản
2008_NE_CUT_All