Duration: 01/01/2021 - 30/06/2022

Contact: ThS. Nguyễn Như Sơn; nnson@rimf.org.vn

 

Content

- Tổng hợp các tài lieu - Khảo sát. điều tra thống kê - Xây dựng dự thảo, thuyết minh dự thảo TCVN - Họp ban soạn thảo - Tổ chức hội thảo xin ý kiến góp ý - Thuê chuyên gia - XIn ý kiến chuyên gia, tổ chức, cá nhân - Hoàn thiện TCVN - Nghiệm thu các cấp - Gửi hồ sơ dự thảo TCVN để thẩm định tại Bộ KH&CN - Trình duyệt và công bố

 

Output

 

Note