Duration: 01/01/2022 - 30/04/2025

Contact: TS. Bùi Thị Thu Hiền; btthien@rimf.org.vn

 

Content

Nội dung 1: Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi trồng thương phẩm (rong nho, rong câu chỉ) phù hợp quy mô hàng hoá. Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sau thu hoạch và sơ chế rong nho và rong câu chỉ đạt các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm. Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến, sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng từ rong biển (sản phẩm bột thạch giàu iodine từ rong biển, rong nho tách nước và mùn bã hữu cơ từ phụ phẩm rong biển), quy mô 500 kg nguyên liệu/mẻ, đạt các chỉ tiêu kỹ thuật, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. Nội dung 4: Phân tích kiểm nghiệm đánh giá chất lượng nguyên liệu rong trồng, xử lý sau thu hoạch và sơ chế, chế biến các sản phẩm GTGT từ rong nho, rong câu chỉ (sản phẩm bột thạch giàu iodine từ rong biển, rong nho tách nước và mùn bã hữu cơ từ phụ phẩm rong biển).

 

Output

* Sản phẩm Dạng I: - 5 tấn rong nho tươi, đảm bảo chỉ tiêu: Hàm lượng protein > 0,5%, canxi > 400 mg/kg, iodine > 15 mg/kg - 5 tấn rong chỉ khô, đảm bảo chỉ tiêu: Hàm lượng agar > 20% so với khối lượng rong khô sạch, sức đông (nồng độ 1%, ở 20oC) > 250 g/cm2 - 10.000 túi 25g Bột thạch rong giàu iodine từ rong biển, đảm bảo chỉ tiêu: Iodine ≥ 5 mirogam/100g, đường tổng ≥ 5%, chất khô ≥ 6%, protein > 3%, đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định - 10.000 túi 25g Túi rong nho tách nước, đảm bảo chỉ tiêu: Protein ≥ 1%, Canxi > 800mg/kg, iodine > 40 mg/kg, Lipit < 1 %, Cacbohydrate: > 1%, thời hạn bảo quản > 10 tháng, đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định - 200 túi (5kg/túi) Mùn hữu cơ, đảm bảo chỉ tiêu: Độ ẩm < 25%, hàm lượng phụ phẩm rong > 50%, tỷ lệ khối lượng chất hữu cơ > 10% * Sản phẩm Dạng II: - Quy trình công nghệ nuôi trồng thương phẩm rong nho (Caulerpa lentillifera) đạt năng suất > 25 tấn tươi/ha ao đìa/vụ - Quy trình công nghệ nuôi trồng thương phẩm rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata) đạt năng suất > 20 tấn tươi/ha ao đìa/vụ - Quy trình công nghệ xử lý sau thu hoạch, sơ chế rong nho (Caulerpa lentillifera) - Quy trình công nghệ xử lý sau thu hoạch, sơ chế rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata) - Quy trình công nghệ chế biến, sản xuất sản phẩm bột thạch giàu iodine từ rong biển, quy mô 500 kg nguyên liệu/mẻ, đạt các chỉ tiêu kỹ thuật - Quy trình công nghệ chế biến, sản xuất sản phẩm rong nho tách nước, quy mô 500 kg nguyên liệu/ngày, đạt các chỉ tiêu kỹ thuật - Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm mùn hữu cơ từ phụ phẩm rong biển, quy mô 500 kg nguyên liệu/mẻ, đạt các chỉ tiêu kỹ thuật * Sản phẩm Dạng III: - 1-2 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí, hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước. - Tham gia đào tạo 1-2 kỹ sư, cử nhân chuyên ngành * Sản phẩm dự kiến đăng ký TBKT: - Quy trình công nghệ nuôi trồng thương phẩm rong nho (Caulerpa lentillifera) đạt năng suất > 25 tấn tươi/ha ao đìa/vụ (Hàm lượng protein > 0,5%, canxi > 400 mg/kg, iodine > 15 mg/kg) - Quy trình công nghệ nuôi trồng thương phẩm rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata) đạt năng suất > 20 tấn tươi/ha ao đìa/vụ (Hàm lượng agar > 20% so với khối lượng rong khô sạch, sức đông (nồng độ 1%, ở 20oC) > 250 g/cm2) - Quy trình công nghệ xử lý sau thu hoạch, sơ chế rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata)

 

Note