Duration: 01/01/2021 - 31/12/2022

Contact: ThS. Đỗ Anh Duy; daduy@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển rong câu ở các tỉnh phía Bắc 2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Anh Duy 3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Mục tiêu khoa học: - Chọn lọc được 1-2 chủng giống rong câu chất lượng tốt. - Đề xuất được định hướng và giải pháp phát triển rong câu tại các tỉnh phía Bắc. 5. Các nội dung chính của đề tài: Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng nguồn lợi, trồng, chế biến và thương mại các sản phẩm từ rong câu tại các tỉnh phía Bắc. Nội dung 2: Nghiên cứu lựa chọn các chủng giống rong câu chất lượng tốt. Nội dung 3: Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển rong câu tại các tỉnh phía Bắc. 6. Thời gian thực hiện: 24 tháng (01/2021 - 12/2022) Cấp quản lý đề tài: Đề tài KH&CN tiềm năng cấp Bộ NN&PTNT 7. Tổng kinh phí thực hiện: 500,0 triệu đồng - Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 500,0 triệu đồng - Từ nguồn tự có: 0 triệu đồng 8. Các sản phẩm chính của đề tài: Sản phẩm Dạng I: 1-2 chủng giống rong câu chất lượng tốt (Hàm lượng agar tính theo % khối lượng khô > 25%; Sức đông agar (ở nồng độ 1% và nhiệt độ 20oC) > 250 g/cm2). Sản phẩm Dạng II: - Báo cáo đánh giá hiện trạng nguồn lợi, trồng, chế biến và thương mại các sản phẩm từ rong câu tại các tỉnh phía Bắc. - Báo cáo đề xuất định hướng và giải pháp phát triển rong câu tại các tỉnh phía Bắc. - Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài. Sản phẩm Dạng III: 01 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí, hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước.

 

Output

 

Note