Duration: 01/01/2020 - 01/01/2022

Contact: TS. Nguyễn Hữu Hoàng; nhhoang@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ nuôi sinh khối vi tảo Nannochloropsis oculata bằng màng kép sinh học Mã số: 01/VHS-ĐTTN-KHCN 2. Tên Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Hoàng 3. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu Hải sản Đơn vị chủ trì: Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Biển, Viện nghiên cứu Hải sản 4. Mục tiêu khoa học: Xây dựng được quy trình công nghệ nuôi sinh khối vi tảo Nannochloropsis oculata bằng màng kép sinh học đạt năng suất cao, quy mô phòng thí nghiệm 5. Các nội dung chính của đề tài: Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nuôi vi tảo N. oculata dạng màng kép quy mô phòng thí nghiệm Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi sinh khối vi tảo N. oculata bằng màng kép sinh học, quy mô phòng thí nghiệm, đạt năng suất 10g tảo tươi dạng sệt/m2 màng 6. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 01/2020 - 01/2022 Cấp quản lý đề tài: Đề tài tiềm năng cấp Bộ 7. Tổng kinh phí thực hiện: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) 8. Các sản phẩm chính của đề tài: * Dạng kết quả I: - Hệ thống thiết bị nuôi vi tảo N. oculata dạng màng kép quy mô phòng thí nghiệm * Dạng kết quả II: - 01 Quy trình (dự thảo) công nghệ nuôi sinh khối vi tảo N. oculata bằng màng kép sinh học PTN, đạt năng suất 10g tảo tươi dạng sệt/m2 màng - 01 Báo cáo: Kết quả nghiên cứu xây dựng và vận hành hệ thống nuôi vi tảo N. oculata dạng màng kép quy mô PTN. - 01 Báo cáo: Kết quả nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi sinh khối vi tảo N. oculata bằng màng kép sinh học, quy mô phòng thí nghiệm, đạt năng suất 10g tảo tươi sạng sệt/m2 màng - 01 Báo cáo tổng kết * Dạng kết quả III: - 01 Bài báo khoa học.

 

Output

 

Note