Duration: 01/01/2021 - 31/12/2021

Contact: ThS. Đặng Minh Dũng; dmdung@rimf.org.vn

 

Content

- Tên nhiệm vụ: Bảo tồn lưu giữ nguồn gen và giống hải sản kinh tế, quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở biển Việt Nam (năm 2021) - Cấp quản lý: Cấp Bộ NN&PTNT - Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu Hải sản - Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Minh Dũng - Mục tiêu: * Mục tiêu lâu dài: Bảo tồn, lưu giữ an toàn nguồn gen, từng bước nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nguồn gen hải sản phục vụ phát triển nghề nuôi biển theo hướng bền vững. * Mục tiêu cụ thể năm 2021: + Thu thập bổ sung nguồn gen 05 loài: Ngao ô vuông 20 con, Trai ngọc môi vàng 20 con, trai ngọc môi đen 20 con, trai ngọc nữ 20 con, Trai bàn mai 40 con. + Bảo tồn, lưu giữ an toàn 07 nguồn gen hải sản kinh tế, quí hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng đã thu thập, lưu giữ đạt tỷ lệ sống >90%. + Tiếp tục đánh giá bổ sung chi tiết 07 nguồn gen hải sản đã được thu thập từ năm 2012 đến nay theo các tiêu chí sinh học: Đánh giá tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống 07 nguồn gen; Thăm dò khả năng/ triển vọng khai thác nguồn gen Trai bàn mai. + Tiếp tục cập nhật cơ sở giữ liệu nguồn gen. - Nội dung chính của nhiệm vụ: + Nội dung 1: Bảo tồn, lưu giữ an toàn 7 nguồn gen hải sản kinh tế, quý hiếm đang bị suy giảm nguồn lợi ở biển Việt Nam + Nội dung 2: Tiếp tục đánh giá chi tiết 7 nguồn gen hải sản đã được lưu giữ từ năm 2012 + Nội dung 3: Tư liệu hóa nguồn gen + Nội dung 4: Trao đổi thông tin tư liệu và nguồn gen - Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy sản - Phương pháp nghiên cứu (tóm tắt): - Kết quả dự kiến: + Vật liệu di truyền (nguồn gen bảo tồn, lưu giữ): Cá song chấm đỏ (Epinephelus akaara) 8 con (4 kg/con); Trai bàn mai (A. vexillum) 100 con (550 g/con); Cá nác (B. pectinirostris) 100 con (22 g/con); Ngao ô vuông (P. lacerata) 100 con (465 g/con); Trai ngọc môi vàng (Pinctada maxima) 100 con (130 g/con); Trai ngọc nữ (P. penguin) 100 con (670 g/con); Trai ngọc môi đen (P. margaritifera) 100 con (130 g/con) + Chuyên đề 1: Kết quả bảo tồn và lưu giữ 7 nguồn gen hải sản kinh tế, quí hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng trong điều kiện thực nghiệm năm 2021 + Chuyên đề 2: Kết quả đánh giá các nguồn gen lưu giữ năm 2021 + Chuyên đề 3: Kết quả tư liệu hóa nguồn gen + Báo cáo tóm tắt và tổng kết khoa học và kỹ thuật đề tài + 01 bài báo đăng trong các tạp chí chuyên ngành + Tham gia đào tạo 01 NCS - Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 01/2021-12/2021

 

Output

 

Note