Dựa trên xu hướng của những năm vừa qua, báo cáo cho rằng phần lớn trữ lượng cá của Hoa Kỳ đã ở mức bền vững trong năm 2018 và số lượng cá của Hoa Kỳ bị đánh bắt quá mức vẫn ở mức thấp gần như lịch sử. Báo cáo cũng ghi nhận một trữ lượng mới được xây dựng lại trong Vịnh Maine,  đưa tổng số trữ lượng cá biển được xây dựng lại của Mỹ lên 45 kể từ năm 2000, một chỉ số đáng khích lệ chứng tỏ hệ thống quản lý nghề cá của Hoa Kỳ đang đạt được các mục tiêu bền vững lâu dài.

Một trữ lượng nằm trong danh sách đánh bắt quá mức khi tỷ lệ thu hoạch của loài quá cao. Trong số 321 trữ lượng có tình trạng này, 293 (91%) không bị đánh bắt quá mức, 28 trữ lượng còn lại (9%) có thể bị đánh bắt quá mức. Bảy trữ lượng đã bị xóa khỏi danh sách đánh bắt quá mức và năm trữ lượng đã được thêm vào năm 2018. Theo yêu cầu của Đạo luật Magnuson-Stevens (luật thủy sản đại dương Hoa Kỳ), NOAA  làm việc với các hội đồng quản lý nghề cá khu vực và các đối tác khác để thực hiện các biện pháp chấm dứt ngay lập tức việc đánh bắt quá mức .

Một trữ lượng nằm trong danh sách quá hạn khi quy mô dân số của một trữ  lượng quá thấp, cho dù là do đánh bắt cá hay các nguyên nhân khác, chẳng hạn như thay đổi môi trường. Trong số 244 trữ lượng trong tình trạng này, 201 (hoặc 82%) không bị quá hạn, khiến 43 trữ lượng (18%) được liệt kê là quá hạn. Không có trữ lượng nào bị xóa khỏi danh sách quá hạn vào năm 2018, nhưng tám trữ lượng  mới đã được thêm vào. Một vài trong số các trữ lượng này bị tác động bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của quản lý nghề cá trong nước. Ví dụ, đối với ba trữ lượng cá hồi coho ở tiểu bang Washington, nước ấm hơn, hạn hán hoặc suy thoái môi trường sống đóng góp ít hơn các điều kiện sinh sản lý tưởng.

Một trữ lượng đã được tuyên bố xây dựng lại: cá đuối ở Vịnh Maine, nơi đã nằm trong kế hoạch xây dựng lại trong 9 năm dưới sự quản lý chặt chẽ.

Trợ lý Quản trị viên của NOAA Fisheries cho biết, để đạt được nghề cá bền vững đòi hỏi phải có khoa học, quản lý sáng tạo, thực thi hiệu quả, quan hệ đối tác có ý nghĩa và sự tham gia mạnh mẽ của công chúng. NOAA có vị trí tốt để đáp ứng những thách thức bền vững của ngày hôm nay và ngày mai nhờ vào sự làm việc chăm chỉ của ngư dân, cộng đồng ngư dân, các nhà khoa học và nhiều đối tác khác.

M.H (Theo Sciencedaily)