Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,14 tỷ USD, tăng 19%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,01 tỷ USD, tăng 0,7%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 52 triệu USD, tăng 13,8%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 50,1%. Hai tháng đầu năm 2021, bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn quốc chiếm thị phần lần lượt là 33,1% (giá trị tăng 57,3% so với năm 2020), 30,53% (+57,9%), 9,29% (+15,5%) và 6,64% (+18%).

Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 2 năm 2021 ước đạt 400 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2021 đạt 1,01 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2020. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Trung Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong tháng 1 năm 2021, chiếm 52,6% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong tháng 1 năm 2021, giá trị xuất khẩu thủy sản tăng tại hầu hết các thị trường. Trong đó thị trường có giá trị tăng mạnh nhất là Úc (gấp 2,1 lần).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 2 năm 2021 đạt 2,2 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2021 đạt 4,81 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 4,37 tỷ USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, ngoại trừ các mặt hàng bông các loại, quả và sữa và sản phẩm sữa giảm, ước giá trị nhập khẩu của các nhóm hàng nông, lâm, thủy sản khác đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Ước tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 2 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 47%), châu Mỹ (30%), châu Âu (6%), châu Phi (5%) và châu Đại Dương (5%) đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, ước nhập khẩu từ các thị trường châu Á tăng 61,2%, đạt 2,25 tỷ USD; châu Mỹ tăng 21,8%, đạt 1,46 tỷ USD; châu Âu tăng 36,1%, đạt 299,7 triệu USD; châu Phi tăng 144%, đạt 258,5 triệu USD; châu Đại Dương tăng 24,7%, đạt 234,3 triệu USD.

Thị trường Trung Quốc, Braxin, Hoa Kỳ là ba thị trường cung cấp các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất cho Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2021, với thị phần trong tổng giá trị nhập khẩu của Trung Quốc ước chiếm 16% (giá trị nhập khẩu tăng 69,8%), Braxin ước chiếm 12,1% (gấp 2,14 lần), Hoa Kỳ ước chiếm 11,2% (+3%).

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 2/2021 đạt 100 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2021 đạt gần 284 triệu USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn nhập khẩu thủy sản trong tháng 1/2021 chủ yếu là từ Ấn Độ (chiếm tỷ trọng 15,4%), Nauy (11,3%), Trung Quốc (10,9%). So với cùng kỳ năm 2020, giá trị nhập khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 1/2021 từ Ấn Độ tăng 37,7%, Nauy tăng 41,4%, Trung Quốc tăng 87,2%.

NN