- Tố chức biên soạn: Viện nghiên cứu Hải sản

- Ban kỹ thuật biên soạn:

+ ThS. Nguyễn Như Sơn - Trưởng ban

+ ThS. Nguyễn Xuân Toản - Phó trưởng ban

+ ThS. Phạm Văn Long - Thành viên

+ ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên

+ KS. Nguyễn Phan Phước Long - Thành viên, thư ký

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/07/2022

- Ngày kết thúc lấy ý kiến: 29/08/2022

- Loại văn bản: Dự thảo văn bản

- Tình trạng: Dự thảo đang lấy ý kiến