Đề tài Luận án: Đánh giá nguồn lợi cá nổi nhỏ và các rủi ro sinh thái của một số nghề khai thác chủ yếu ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam
Chuyên ngành: Thủy sinh vật học.
Mã số: 9420108
Thời gian: 9 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2020
Địa điểm: Hội trường Tầng 5 nhà E Viện nghiên cứu Hải sản, số 224 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Trân trọng kính mời các nhà khoa học, đồng nghiệp, những người quan tâm tham dự Buổi lễ Bảo vệ Luận án Tiến sĩ