Ban hành kèm theo Quyết định này 02 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sau:
1. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về "Cua biển Scylla paramamosain giống - Yêu cầu kỹ thuật".
2. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về "Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu kia thác hải sản xa bờ"
Quyêt định có hiệu lực kể từ ngày ký.