Toàn cảnh cuộc họp về “Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ”

          Đề tài do Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì, thời gian thực hiện từ 30/12/2013 - 30/11/2016, mục tiêu có được công nghệ và thiết bị bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ nhằm giảm thất thoát chất lượng sản phẩm trên tàu. Mục tiêu cụ thể, xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ, áp dụng cho tàu trên 250 CV, công suất trên 5 tấn/ngày, trong 20 ngày hoạt động trên biển.

          Công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ bằng công nghệ lạnh kết hợp đã được áp dụng thành công trên tàu lưới kéo xa bờ BTh 99567 TS (thị xã La Gi, Bình Thuận). Kết quả thử nghiệm trên tàu lưới kéo cho thấy: Chất lượng sản phẩm tăng bình quân trên 30% (từ 15,37 - 108,8% tùy theo từng chỉ tiêu) so với quy trình hiện tại của ngư dân (bảo quản bằng mước đá). Chất lượng cảm quan, hóa sinh đều nằm trong giới hạn an toàn thực phẩm. Hao hụt trọng lượng chỉ 3,5% so trọng lượng ban đầu; giảm 52,8 - 80,2% tổn thất về trọng lượng so với quy trình hiện tại của ngư dân. Thời gian bảo quản thủy sản là 25 ngày (trong khi bảo quản bằng đá dưới 10 ngày). Doanh thu chuyến biển tăng 13 - 19%, trong khi chi phí thấp hơn (do lượng nước đá sử dụng cho bảo quản giảm khoảng 55 - 60%). Kết quả đề tài sẽ giúp các tàu lưới kéo xa bờ hoạt động thời gian dài trên biển. Đây cũng là một trong những cơ sở tạo ra sản phẩm thủy sản sau thu hoạch có chất lượng tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản, giảm thất thoát sau thu hoạch trên tàu lưới kéo xa bờ.

          Tại cuộc họp, nhìn chung, các ý kiến của hội đồng nghiệm thuđều nhất trí với kết quả và đánh giá cao giá trị thực tiễn của đề tài, đồng thời góp ý cho một số nội dung cần chỉnh sửa. Ông Nguyễn Ngọc Oai nhấn mạnh, đề tài có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn, nếu triển khai nhân rộng mô hình, sẽ rất tốt cho ngư dân, đặc biệt với ngư dân hành nghề lưới kéo. Trên cơ sở tiếp thu những góp ý của hội đồng nghiệm thu để chỉnh sửa, bổ sung, thời gian tới Viện Nghiên cứu Hải sản sẽ sớm triển khai nhân rộng mô hình trên nhiều tàu lưới kéo xa bờ trong phạm vi cả nước bằng chương trình khuyến nông.

Dương Thảo