Qua 30 tháng triển khai thực hiện (8/2018 - 01/2021), Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng và chuyển giao công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới chụp mực xa bờ phù hợp với điều kiện thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam” do ThS. Nguyễn Như Sơn làm chủ nhiệm, đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và kết quả đạt được như sau:

- Lắp đặt được hệ thống lạnh kết hợp phù hợp với diện tích (hầm máy và mặt boong thao tác) của tàu lưới chụp mực QNa-91291-TS;

- Xây dựng được quy trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị lạnh và quy trình bảo quản thủy sản bằng công nghệ lạnh kết hợp trên tàu lưới chụp mực phù hợp với trình độ sản xuất của ngư dân;

- Quy trình dễ vận hành, cải tiến các khâu thao tác, giảm bớt được sức lao động của ngư dân so với phương pháp bảo quản truyền thống;

- Việc áp dụng công nghệ bảo quản mới vào sản xuất đã giúp doanh thu chuyến biển tăng thêm 37,69 triệu đồng/tháng, trong khi đó, chi phí sản xuất giảm xuống do tiết kiệm được khoảng 37,5% lượng nước đá mang theo tàu;

- Lợi nhuận của tàu ứng dụng công nghệ lạnh kết hợp cao hơn 65,8% so với tàu không ứng dụng công nghệ. Tổng vốn đầu tư công nghệ lạnh kết hợp dao động từ (350 - 510) triệu đồng/tàu, thời gian hoàn vốn từ (3,6 - 5,5) tháng;

- Công tác tập huấn, chuyển giao công nghệ cho 97 ngư dân tại tỉnh Quảng Nam cho nhiều kết quả khả quan. Tỷ lệ ngư dân/chủ tàu có nhu cầu ứng dụng công nghệ lạnh kết hợp chiếm đến 92,0%.                                                                                                                                                                                       

Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội nghị

Sáng ngày 25/01/2021, Phân Viện Nghiên cứu hải sản phía Nam đã tổ chức Hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở các kết quả đạt được của Đề tài. Các sản phẩm của đề tài đều đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng và được Hội đồng khoa học đánh giá cao. Đặc biệt, quy trình công nghệ lạnh ngâm và lạnh thấm bảo quản sản phẩm trên tàu chụp mực tỉnh Quảng Nam đã được Hội đồng khoa học đánh giá đạt yêu cầu với các tiêu chí đơn giản, dễ áp dụng, có khả năng nhân rộng tại Quảng Nam và các địa phương lân cận theo theo Nghị quyết số 02/2019/NQ - HDND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hệ thống lạnh kết hợp trên tàu chụp mực tỉnh Quảng Nam

Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu Đề tài với kết quả Đạt.

Nguyễn Phan Phước Long