Đề tài do Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì, ThS. Nguyễn Xuân Thi làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ 30/12/2013 - 30/11/2016. Mục tiêu đề tài: có được công nghệ và thiết bị bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ nhằm giảm thất thoát chất lượng sản phẩm trên tàu. Mục tiêu cụ thể là xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ, áp dụng cho tàu trên 250 CV, công suất trên 5 tấn/ngày, trong 20 ngày hoạt động trên biển.

          Báo cáo kết quả đề tài cho thấy: Công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ bằng công nghệ lạnh kết hợp đã được áp dụng thành công trên tàu lưới kéo xa bờ BTh 99567TS (thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận) với các kết quả như sau: Chất lượng sản phẩm tăng bình quân trên 30% % (từ 15,37%-108,8% tùy theo từng chỉ tiêu) so với quy trình hiện tại của ngư dân (bảo quản bằng nước đá). Chất lượng cảm quan, hóa sinh đều nằm trong giới hạn an toàn thực phẩm. Hao hụt trọng lượng chỉ 3,5% so với trọng lượng ban đầu; giảm được từ 52,8% - 80,2% tổn thất về trọng lượng so với quy trình hiện tại của ngư dân. Thời gian bảo quản thủy sản là 25 ngày (trong khi bảo quản bằng đá <10 ngày). Doanh thu chuyến biển tăng lên 13-19%, trong khi chi phí thấp hơn (do lượng nước đá sử dụng cho bảo quản giảm khoảng 55-60%).  Kết quả thực hiện của đề tài kéo dài thời gian hoạt động trên biển của các tàu lưới kéo xa bờ, nhằm gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh. Đây cũng là một trong những cơ sở tạo ra sản phẩm thủy sản sau thu hoạch có chất lượng tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản, giảm thất thoát sau thu hoạch trên tàu lưới kéo xa bờ.

          Tại hội nghị, nhìn chung, các ý kiến của hội đồng nghiệm thu đều nhất trí với kết quả và đánh giá cao giá trị thực tiễn của đề tài, đồng thời góp ý cho một số nội dung cần chỉnh sửa để báo cáo tốt hơn. ThS Nguyễn Ngọc Oai - Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề tài có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn, nếu triển khai nhân rộng mô hình, sẽ rất tốt cho ngư dân, đặc biệt với ngư dân hành nghề lưới kéo.

          Trên cơ sở tiếp thu những góp ý của hội đồng nghiệm thu để chỉnh sửa, bổ sung, thời gian tới Viện Nghiên cứu Hải sản sẽ sớm triển khai nhân rộng mô hình trên nhiều tàu lưới kéo xa bờ trong phạm vi cả nước bằng chương trình khuyến nông.

                                                 

                                                          Trần Thị Ngà – Nguyễn Xuân Thi