Thông tin về kết quả hoạt động của ngành nông nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2020, Bộ NN&PTNT cho biết, mặc dù những tháng đầu năm 2020 ngành gặp nhiều khó khăn do thời tiết cực đoan như mưa đá, hạn hán và xâm nhập mặn, dịch bệnh Covid-19,... nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, theo số liệu thống kê, 5 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 27,7 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt gần 15,5 tỷ USD; giá trị xuất siêu đạt gần 3,3 tỷ USD.

Do tác động của dịch Covid-19, xuất khẩu thủy sản trong 5 tháng đạt 2,8 tỷ USD, giảm 11,5%; trong đó xuất khẩu cá tra giảm mạnh nhất với mức giảm 39%. Nhằm thúc đẩy tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước, Bộ NN&PTNT đã tổ chức sự kiện kết nối “Sản xuất – Tiêu thụ nội địa các sản phẩm cá tra” mở đầu cho Phiên chợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội năm 2020. Tại đây, nhiều doanh nghiệp phân phối và sản xuất đã ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; năm bứt phá hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Chỉ tiêu cơ bản năm 2020 của ngành NN&PTNT là: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành 2,8 – 3%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản khoảng 2,9 – 3,05%; Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trên 41 tỷ USD.    

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn Ngành xác định “Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh” với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông lâm thủy sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; theo đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả hơn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới, theo 3 trục sản phẩm (Nhón sản phẩm chủ lực quốc gia; Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh: Nhóm sản phẩm chủ lực địa phương theo mô hình “Mỗi xã một sản phẩm”); đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu; mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm chủ lực.

Tích cực đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu, giữ ổn định các thị trường truyền thống, tìm kiếm và mở rộng các thị trường tiềm năng; hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định. Triển khai tích cực, khai thác hiệu quả cơ hội của các Hiệp định tự do thương mại đem lại, tăng cường các hoạt động phát triển thị trường.

Cùng với đó, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; trọng tâm là phát triển doanh nghiệp, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản theo chuỗi giá trị, kết nối hệ thống tiêu thụ toàn cầu.    

NN