Chuyến khảo sát kéo dài 36 ngày trên biển, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm 250 lưỡi câu vòng trong tổng 840 lưỡi câu trên vàng câu của ngư dân. Kết quả tàu PY96464TS khai thác: số cá ngừ cắn câu là 54 con, trong đó bắt được 47 con cá ngừ đại dương (lưỡi câu vòng bắt được 10 con, lưỡi câu thường bắt được 37 con), còn 7 con đã thoát trong quá trình thu câu thường (lưỡi câu vòng không bị thoát con nào).

          Ngoài ra, trong chương trình hợp tác với Qũy Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF-VIETNAM) nhóm công tác còn thực hiện giải cứu các đối tượng đánh bắt không mong muốn trong hoạt động khai thác cá ngừ bằng câu vàng như cá mập và rùa biển. Tỷ lệ bắt gặp loài rùa biển mắc câu 4 lần đều rơi vào lưỡi câu thường, được xác định là đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea) và rùa xanh (Chelonia mydas). Rùa biển được quan sát viên và ngư dân sơ cứu, tháo lưỡi câu và cắt thẻo câu bằng đồ chuyên dụng trước khi thả rùa biển về môi trường tự nhiên, tình trạng lúc thả rùa biển còn sống khỏe mạnh.

          Qua chuyến khảo sát nhóm công tác nhận thấy sử dụng lưỡi câu vòng loài rùa biển không mắc câu, còn cá ngừ đại dương thì không bị thoát trong quá trình thu câu; điều đó có ý nghĩa về bảo tồn loài rùa biển quý hiếm và mang lại hiệu quả đánh bắt cá ngừ đại dương cho ngư dân.

Nguyễn Trí Ái – Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam