Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng 8/2017

      Tại buổi họp, ông Nguyễn Duy Thành, Q.Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN chung của Viện và kế hoạch chủ yếu trong  Quý III/2017: Kiểm tra giám sát nhiệm vụ KHCN đã xây dựng kế hoạch nhưng chưa thực hiện kiểm tra; Nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ KHCN không chủ động được thời gian vì phụ thuộc vào lịch nghiệm thu cấp quản lý; Quy chế Quản lý KHCN đã xây dựng xong Dự thảo, lấy ý kiến ban hành; Chưa kiện toàn được Ban Hợp tác quốc tế  và triển khai các giải pháp chậm do vấn đề thiếu hụt về nhân sự.

Buổi họp cũng được nghe Bà Phạm Thị Duyên Hương, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong Quý III/2017 như: Tiếp tục rà soát sổ BHXH theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm Ngô Quyền; Hoàn thiện thủ tục đề nghị xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác cho 06 viên chức thuộc Viện; Triển khai công tác bổ nhiệm lại đối với 02 Lãnh đạo cấp đơn vị; Hoàn thiện Quy trình thủ tục hành chính để trình ban hành; Thực hiện công tác lao động, tiền lương, đào tạo, đoàn ra, hành chính quản trị theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Công Tân, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính kế toán như: Giao dự toán, quản lý thu chi tài chính qua Kho bạc Nhà nước theo chế độ; Tăng cường kiểm tra giám sát chi tiêu tài chính đề tài, dự án nhiệm vụ phù hợp với tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN; Đã thương thảo ký Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh tạm ứng trong tháng 9 và đầu Quý IV/2017; Ký các Phụ lục Hợp đồng khi có điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án; Rà soát Quy chế Chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Vụ Tài chính

Kết thúc buổi họp, TS. Nguyễn Quang Hùng tóm tắt kết luận của buổi họp, hoàn thiện góp ý bổ sung, phổ biến và chỉ đạo điều hành các công việc chung của Viện, phân công nhiệm vụ cụ thể và thông báo tới các cán bộ viên chức và lao động chịu trách nhiệm thừa hành: Phòng KH, HTQT&ĐT quán triệt tất cả các các đề tài dự án khi triển khai phải có Hội thảo; Các đề tài nghiệm thu cấp cơ sở, cấp Bộ  liên hệ với đơn vị quản lý để hoàn thành nghiệm thu; 25/8 Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các đơn vị; Đ/c Nghĩa chỉ đạo rà soát đánh giá lại hiệu quả hợp tác với các địa phương; Kiểm tra giám sát nhiệm vụ KHCN; Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các Quy chế Quản lý khoa học; Phòng Tổ chức, Hành chính hoàn thiện thủ tục xét bổ nhiệm chức danh nghiên cứu khoa học; Rà soát toàn bộ thủ tục hành chính kí từ trước đến nay; Thực hiện nghiêm công tác Quy chế văn bản, giấy tờ; Phòng Kế hoạch, Tài chính tăng cường, kiểm tra giám sát giúp các đề tài, dự án  chi tiêu đúng theo quy định; Chốt có sửa Quy chế Chi tiêu nội bộ; Đ/c Thi thành lập Ban tự rà soát tài sản, dự thảo Công văn quyết định giao tài sản cho Phân Viện; Đ/c Tân cùng Phòng Tổ chức, Hành chính nghiên cứu công tác thanh lý tài sản; Trưởng các đơn vị, Chủ nhiệm đề tài, dự án kiểm tra, rà soát lại thủ tục giấy tờ để đón đoàn thanh tra tài chính; Hội thảo Hợp tác quốc tế lùi sang 2018 tổ chức vì cần tập trung nhân sự xây dựng Đề án Học viên Hải sản Việt Nam trước 30/9. Đồng chí Viện Trưởng cũng đánh giá cao công tác tham mưu của 03 phòng nghiệp vụ cũng như sự nỗ lực của Trưởng các đơn vị chuyên môn và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện.

Vũ Thị Thu Hằng.