Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng 3/2017

      Tại buổi họp, ông Nguyễn Duy Thành, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN chung của Viện: Tổ chức Hội thảo trước khi thực hiện đề tài; Xúc tiến các thủ tục của Dự án; Xuất bản ấn phẩm KHCN nghề cá biển tập 2/2017; Kiện toàn Ban Hợp tác quốc tế; rà soát Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ…

Buổi họp cũng được nghe ông Trần Quốc Tuyển, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tháng 3 - 4 năm 2017 như: Trình lãnh đạo Viện xem xét giao phụ trách phòng KHHTQT&ĐT đối với ông Nguyễn Duy Thành; Triển khai thực hiện sửa chữa bảo tàng sau khi có quyết định phê duyệt dự toán; Hoàn thành kế hoạch chi trả lương theo cơ chế tự chủ của Viện và trình ký; Rà soát nội quy lao động; Rà soát và chuẩn bị công tác nâng bậc lương Đợt 1/2017; Rà soát quy chế hoạt động của Phân Viện…

Ông Nguyễn Công Tân, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính kế toán như: quyết toán NSNN năm 2016 cho Phân Viện; thanh lý TSCĐ sau kiểm kê toàn Viện; quyết toán thuế TNCN 2016 cho toàn viện; Rà soát, tập hợp hoàn thiện hồ sơ và lập Báo cáo quyết toán năm gửi Bộ phê duyệt Chi tiêu NSNN và dự án Đầu tư trang thiết bị nghiên cứu môi trường biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản; thực hiện công tác kế toán tài chính phục vụ đề tài dự án và các hoạt động khác của Viện theo chức năng và nhiệm vụ của phòng; lập kế hoạch thu chi đào tạo sau đại học năm 2017 trình Bộ phê duyệt; ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 theo chương trình của Bộ. Bên cạnh đó, buổi họp cũng được nghe Trưởng các đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình công tác của đơn vị mình. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các đồng chí cán bộ chủ chốt đã góp ý, bổ sung và đề xuất một số ý kiến.

Kết thúc buổi họp, TS. Nguyễn Quang Hùng tóm tắt kết luận của buổi họp, hoàn thiện góp ý bổ sung, phổ biến và chỉ đạo điều hành các công việc chung của Viện, phân công nhiệm vụ cụ thể và thông báo tới các cán bộ viên chức và lao động chịu trách nhiệm thừa hành: Phòng KH, HTQT&ĐT có văn bản nhắc nhở các đề tài, nhiệm vụ hoàn thành nghiệm thu trong tháng tới; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ năm 2017; tổng hợp đề xuất nhiệm vụ mới 2018 (ưu tiên đề tài có tính ứng dụng trong quản lý; rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học  trong giai đoạn tới; kiện toàn Ban Hợp tác quốc tế; lên kế hoạch xuất bản 01 tạp chí; Phòng Kế hoạch, Tài chính phối hợp các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện quyết toán trong tháng 5; các đơn vị lên kế hoạch trả lương trong 12 tháng; Phòng KHTC cùng phòng TCHC làm Quyết định tự chủ giao cho Phân Viện; 03 đơn vị nghiệp vụ phối hợp xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; Phòng Tổ chức, Hành chính kiểm soát Quy chế, nội quy lao động cơ quan; dự thảo loại hợp đồng lao động.... Đồng chí Viện Trưởng cũng đánh giá cao công tác tham mưu của 03 phòng nghiệp vụ và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện.

Vũ Thị Thu Hằng.