Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng 02/2017

       Tại buổi họp, ông Nguyễn Duy Thành, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo đã báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới của đơn vị mình: Xây dựng kế hoạch chung cho cả năm; kiện toàn Hội đồng Khoa học theo Quyết định mới; đề xuất cơ chế thưởng đối với các đề tài, dự án hợp tác với quốc tế…

Buổi họp cũng được nghe ông Trần Quốc Tuyển, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 như: Ký hợp đồng làm việc đối với viên chức Viện; Rà soát, điều chỉnh hợp đồng lao động phù hợp với đặc thù của Viện; Ban hành Phân cấp ủy quyền các đơn vị thuộc Viện; ban hành Quyết định phê duyệt tự chủ về tổ chức và nhân sự đối với các đơn vị trực thuộc Viện; Rà soát quy chế thi đua khen thưởng…

Ông Nguyễn Công Tân, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính kế toán như: Thực hiện công tác kế toán tài chính phục vụ đề tài dự án; Ban hành Quyết định giao quỹ lương cho các đơn vị toàn Viện phù hợp với cơ chế tự chủ theo NĐ 16 của Chính; Lập kế hoạch thu chi đào tạo sau đại học năm 2017 trình Bộ phê duyệt; Tăng cường kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính đề tài, dự án nhiệm vụ phù hợp với tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN…

Bên cạnh đó, buổi họp cũng được nghe Trưởng các đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình công tác của đơn vị mình. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các đồng chí cán bộ chủ chốt đã góp ý, bổ sung và đề xuất một số ý kiến.

Kết thúc buổi họp, TS. Nguyễn Quang Hùng tóm tắt kết luận của buổi họp, hoàn thiện góp ý bổ sung, phổ biến và chỉ đạo điều hành các công việc chung của Viện, phân công nhiệm vụ cụ thể và thông báo tới các cán bộ viên chức và lao động chịu trách nhiệm thừa hành: Phòng KH, HTQT&ĐT cần xây dựng kế hoạch chung cho cả năm do khối lượng công việc lớn; xây dựng quy chế quản lý khoa học ngắn gọn nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính, chú ý cập nhật các văn bản mới về quản lý khoa học công nghệ; kiện toàn Hội đồng Khoa học theo Quyết định mới…; Phòng Kế hoạch, Tài chính ban hành Quyết định bàn giao quỹ lương cho các đơn vị toàn Viện phù hợp với cơ chế NĐ 16 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra giám sát chi tiêu tài chính đề tài, dự án, nhiệm vụ phù hợp với tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN; rà soát, tập hợp, hoàn thiện hồ sơ và lập báo cáo quyết toán toàn năm Viện gửi Bộ phê duyệt theo quy định; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ bổ sung sửa đổi theo cơ chế mới…; Phòng Tổ chức, Hành chính hoàn thành hợp đồng làm việc cho viên chức của Viện theo cơ chế mới; rà soát Quy chế thi đua khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả; thực hiện các chế độ chính sách  cho cán bộ công chức và người lao động; hoàn thiện thủ tục thành lập Trung tâm Rong, tỏa biển...Các đồng chí Lãnh đạo Viện theo dõi và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực/đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ và kế hoạch đề ra năm 2017. Đồng chí Viện Trưởng cũng đánh giá cao công tác tham mưu của 03 phòng nghiệp vụ và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện.

Vũ Thị Thu Hằng