Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng 4/2017

         Tại buổi họp, ông Nguyễn Duy Thành, Q.Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN chung của Viện và kế hoạch chủ yếu trong  Quý II/2017: Xây dựng báo cáo sơ kết  6 tháng đầu năm 2017; Tiến hành Hội thảo triển khai một  số nhiệm vụ trong tháng 5; Xuất bản sách chuyên khảo (Atlas Cá rạn); Kế hoạch xuất bản Tạp chí NN&PTNT  năm 2017 chuyên đề Nghiên cứu Nghề cá biển; Hoàn thiện Chương trình khung nghiên cứu và phát triển KHCN thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021, đinh hướng 2025; Kiện toàn Ban HTQT; Hoàn thiện Quy chế đào tạo TS; Hoàn thiện Quy chế Quản lý KHCN…

          Buổi họp cũng được nghe Bà Phạm Thị Duyên Hương, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tháng 3 - 4 năm 2017 như: Thực hiện nâng lương đợt 1/2017; Rà soát Quy chế thi đua khen thưởng; Rà soát cơ chế hỗ trợ đào tạo; Triển khai thực hiện, sửa chữa bảo tàng, Trung tâm dự báo; Rà soát và triển khai công tác cán bộ; Rà soát quy chế hoạt động của Phân Viện; Dự thảo quy chế hoạt động của các Trung tâm; Dự thảo đề án chuyển đổi  KHCN các Trung tâm, Phân Viện.

          Ông Nguyễn Công Tân, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính kế toán như: Quyết toán NSNN năm 2016 cho toàn Viện; Thanh lý tài sản cố định sau kiểm kê toàn Viện đối với những tài sản nhỏ hơn 500 triệu đồng; Nộp thuế thu nhập cá nhân Quý I/2017; Rà soát, tập hợp hoàn thiện hồ sơ và lập báo cáo quyết toán năm gửi Bộ phê duyệt; Giao kinh phí đề tài dự án cho Phân Viện  khi có Quyết định của Viện; Tiếp tục rà soát để thực hiện giao tự chủ cho Trung tâm về mặt tài chính; Lập kế hoạch thu chi đào tạo sau đại học năm 2017 trình Bộ phê duyệt; Ban hành Quy chế chi tiêu nội ộ bổ sung sửa đổi phù hợp cơ chế mới... Bên cạnh đó, buổi họp cũng được nghe Trưởng các đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình công tác của đơn vị mình. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các đồng chí cán bộ chủ chốt đã góp ý, bổ sung và đề xuất một số ý kiến.

          Kết thúc buổi họp, TS. Nguyễn Quang Hùng tóm tắt kết luận của buổi họp, hoàn thiện góp ý bổ sung, phổ biến và chỉ đạo điều hành các công việc chung của Viện, phân công nhiệm vụ cụ thể và thông báo tới các cán bộ viên chức và lao động chịu trách nhiệm thừa hành: Phòng Thí nghiệm chốt lịch hoàn thiện Quy chế Phòng Thí Nghiệm trong tháng 5; Phòng KH, HTQT&ĐT thúc các đề tài nghiệm thu sớm; rà soát các hợp đồng đầu thầu; Tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo Hợp tác quốc tế; Anh Nguyên chủ trì bàn về đăng bài HTQT; Phòng Tổ chức, Hành chính rà soát toàn bộ Quy chế lập thành bộ mới; Rà soát nội quy Quy chế lao động, lao động nước ngoài; Rà soát Quy chế thi đua khen thưởng  theo Quy chế mới; Phòng Kế hoạch, Tài chính công khai tài chính và các nhiệm vụ KHCN; Rà soát nguồn vãng lai; Rà soát kinh phí kế hoạch trả lương; Bộ phận Tài chính – Kế toán kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Đồng chí Viện Trưởng cũng đánh giá cao công tác tham mưu của 03 phòng nghiệp vụ và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện.

Vũ Thị Thu Hằng.