Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo chi tiết thông tin chung của nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp thực hiện các nội dung của nhiệm vụ. Nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu đánh giá được hiện trạng và xu thế biến động chất lượng môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển; Đánh giá được mức độ và nguy cơ rủi ro ô nhiễm môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển; Đề xuất được giải pháp quản lý, kỹ thuật giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển; Đề xuất được giải pháp quản lý, kỹ thuật giảm thiểu rủi ro ô nhiễm ở vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển.

Nhiệm vụ sẽ tiến hành thực hiện 04 nội dung tại 06 vùng nuôi cá biển lồng bè tập trung thuộc 03 tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Kiên Giang.

  • Nội dung 1: Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu đã có về chất lượng môi trường các vùng nuôi trồng tập trung trên biển và dải ven biển Việt Nam.
  • Nội dung 2: Khảo sát bổ sung, đánh giá hiện trạng và xu thế môi trường ở một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển.
  • Nội dung 3: Xây dựng bộ chỉ số, phương pháp đánh giá, phân loại mức độ và nguy cơ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển.
  • Nội dung 4: Đề xuất giải pháp kỹ thuật và quản lý giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường và phát triển nghề nuôi cá biển thích ứng với thực trạng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm.

Hội thảo nhằm giúp Ban Chủ nhiệm xin ý kiến chuyên gia, thảo luận các nội dung  nhiệm vụ dự kiến triển khai, góp ý về biểu mẫu quan trắc và phân tích môi trường, phiếu điều tra, quy mô điều tra bổ sung.  

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Nguyên đánh giá cao tính khả thi của dự án. Tuy nhiên, Ban Chủ nhiệm dự án cần tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để triển khai thực hiện các bước tiếp theo một cách tốt nhất.

Vũ Thị Thu Hằng