Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt thông tin chung về dự án, mục tiêu, các nội dung nghiên cứu. Mục tiêu chung của dự án là đánh giá được biến động nguồn lợi hải sản, điều kiện môi trường, hải dương học, hoạt động khai thác và quản lý nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ; bổ sung cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển Việt Nam; phục vụ cho việc đề xuất các giải pháp quản lý khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn lợi hải sản góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản. Dự án nghiên cứu 04 nội dung chính như sau

  • Nội dung 1: Điều tra, đánh giá biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ Việt Nam;
  • Nội dung 2: Điều tra, đánh giá biến động một số yếu tố thủy văn, hải dương học cơ bản, sinh vật phù du (thực vật phù du, động vật phù du) và động vật đáy cỡ nhỏ ở vùng biển ven bờ Việt Nam);
  • Nội dung 3: Điều tra, đánh giá biến động hoạt động khai thác hải sản và nghề cá ở vùng biển ven bờ Việt Nam;
  • Nội dung 4: Đánh giá tổng thể biến động nguồn lợi hải sản, thủy văn – hải dương học, nghề cá; đề xuất điều chỉnh các giải pháp quản lý, bảo tồn, sử dụng hợp lý và phát triển bền vững nguồn lợi hải sản ở vùng ven bờ Việt Nam

Hội thảo diễn ra sôi nổi, các ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia tập trung chủ yếu vào việc dự án nên sử dụng phương pháp xác định hệ số hoạt động tàu; tận dụng số liệu của dự án I.9 về trứng cá cá con để đưa vào xác định, đánh giá; Dự án nên cố gắng cố một số trạm ngày đêm…

Kết quả của Hội thảo đã giúp cho dự án có phương án tối ưu nhất để thực hiện các mục tiêu đề ra. Kết quả của dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp quản lý khai thác, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn hải sản góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản.

 

Vũ Thị Thu Hằng.