Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt thông tin chung về dự án, mục tiêu, các nội dung nghiên cứu. Mục tiêu của dự án gồm:

  • xây dựng được quy trình công nghệ, hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương bặng công nghệ Nano UFB trên tàu câu tay hiệu quả phù hợp với điều kiện sản xuất của ngư dân. Hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương quy mô 500kg/mẻ, kích thước bong bóng nano <= 100 mm;
  • Nâng cao chất lương sản phẩm cá ngừ đại dương đánh bắt đạt chỉ tiêu xuất khẩu loại A va B. Trong đó, loại A >= 20%. Thời gian bảo quản cá ngừ trên biển >= 25 ngày
  • Ứng dụng hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương bằng công nghệ nano UFB trên 10 tàu câu tay (công suất >= 400cv)

Ứng dụng bảo quản đánh bắt xa bờ

Hội thảo diễn ra sôi nổi, các ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia tập trung chủ yếu vào việc hoàn thiện thiết bị, lên phương án dự phòng thiết bị; chú ý quá trình bảo quản, bố trí thí nghiệm, các yếu tố ảnh hưởng đến thí nghiệm; cần phối hợp với đơn vị có đủ độ tin cậy để đánh giá hiệu quả chất lượng sản phẩm…

Kết quả của Hội thảo đã giúp cho dự án có phương án tối ưu nhất để thực hiện các mục tiêu đề ra. Kết quả của dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển công nghệ và hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu tay nhằm nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế sản phẩm xuất khẩu.

Vũ Thị Thu Hằng.