Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm dự án đã báo cáo chi tiết thông tin chung của dự án, kế hoạch và giải pháp thực hiện các nội dung của dự án. Dự án bao gồm 04 nội dung như sau:

  • Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng nghề lưới chụp khai thác hải sản tại Nghệ An
  • Nội dung 2: Thiết kế, ứng dụng hệ thống tời thủy lực trên tàu làm nghề lưới chụp tại Nghệ An.
  • Nội dung 3: Thử nghiệm hệ thống tời thủy lực trên tàu làm nghề lưới chụp tại Nghệ An.
  • Nội dung 4: Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành hệ thống tời thủy lực cho tàu lưới chụp. Đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình.

Hội thảo nhằm giúp Ban Chủ nhiệm xin ý kiến chuyên gia, thảo luận các nội dung dự án dự kiến triển khai, góp ý về mẫu phiếu thu thập số liệu, tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình (tiêu chuẩn về kỹ thuật, tiêu chí về kinh tế...)

Kết luận tại Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Phi Toàn đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, ký kết các văn bản pháp lý liên quan, chỉnh sửa, bổ sung các biểu mẫu thu số liệu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện để triển khai các bước tiếp theo một cách tốt nhất.

Vũ Thị Thu Hằng