Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện cho Tổng cục Thủy sản; Viện Nghiên cứu Hải sản; Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản; đại biểu đại diện cho một số địa phương ven biển và các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản.  

Toàn cảnh Hội thảo

          Tại Hội thảo, Ban soạn thảo đã trình bày các báo cáo tổng quan về quản lý nghề cá, các giải cấp hạn ngạch khai thác cá ngừ đại dương được các nước và các tổ chức nghề cá trên thế giới áp dụng và đề cương chi tiết, kế hoạch triển khai thực hiện của dự án giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ ở vùng biển Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là xác định được hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ đại dương (cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to và cá ngừ vằn) trên cơ sở tiềm năng nguồn lợi phù hợp với Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định của khu vực và quốc tế. Duy trì và ổn định mức khai thác cá ngừ đại dương theo hướng bền vững và có trách nhiệm. Dự kiến dự án được triển khai thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025 và chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (2020-2021) thí điểm giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ đại dương(cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to) trên địa bàn các tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa; Giai đoạn 2 (2022-2025) Tổ chức triển khai giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ đại dương (cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to, cá ngừ vằn) trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Đà Nằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tiền Giang.

Tại Hội thảo, Ban soạn thảo dự án đã nhận được các góp ý, thảo luận của các đại biểu tham dự. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Căn cứ khoa học để xác định hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ đại đương; Căn cứ khoa học phân bổ, giao hạn ngạch sản lượng khai thác cho các đội tàu, các địa phương; Cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện hạn ngạch; Quyền chuyển nhượng hạn ngạch như thế nào?.

Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Viết Nghĩa đề nghị Ban soạn thảo tích hợp các ý kiến của các cơ quan quản lý, cũng như các chuyên gia để chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương nhằm đảm bảo phát triển nguồn lợi tự nhiên theo hướng bền vững và phát triển kinh tế biển.

Vũ Thị Thu Hằng