Toàn cảnh buổi Hội thảo

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Đỗ Văn Khương,  Ban Chủ nhiệm đề tài đã trình bày ngắn gọn mục tiêu, nội dung, cũng như tiến độ thực hiện của nhiệm vụ tính đến thời điểm hiện tại.

Mục tiêu của đề tài là đánh giá chất lượng môi trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng; đề xuất các giải pháp quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.

Đề tài gồm những nội dung chính như sau:

  • Nội dung 1:Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan.
  • Nội dung 2: Đánh giá các yếu tố tác động gây ô nhiễm môi trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng.
  • Nội dung 3: Đánh giá chất lượng môi trường nước cấp tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng.
  • Nội dung 4: Đánh giá chu kỳ biến động và tải lượng ô nhiễm môi trường của một số mô hình nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng.
  • Nội dung 5: Đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững tại Hải Phòng.

Đến thời điểm hiện tại, đề tài đã thực hiện các nội dung đúng tiến độ . Các báo cáo chuyên đề theo nội dung nghiên cứu, được bám sát nội dung đã ký, nội dung và kết quả hợp với các nội dung đã đăng ký trong hợp đồng và thuyết minh đề cương. Các sản phẩm đến kỳ báo cáo đều đạt yêu cầu về chất lượng và khoa học đúng tiến độ theo thời gian. Nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành các sản phẩm còn lại theo tiến độ, phân tích số liệu và hoàn thiện các nội dung nghiên cứu để chuẩn bị báo cáo tổng kết

Hội đồng nhất trí cho nghiệm thu các sản phẩm giữa kỳ.

Vũ Thị Thu Hằng