Toản cảnh Hội nghị 

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021        của Viện. Sáu tháng đầu năm 2021, Viện nghiên cứu Hải sản thực hiện tổng số 48 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, bao gồm: 03 nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia (Chương trình KC09: 01; Quy hoạch: 01; Quỹ gen: 01); 17 nhiệm vụ cấp Bộ (KHCN: 02; Dự án SXTN: 03; Môi trường: 04; Khuyến nông: 01; Tiềm năng: 02; Dự báo: 01; TCVN: 04); 14 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh/thành phố; 01 hợp đồng HTQT; 03 hợp đồng KHCN với các tổ chức, doanh nghiệp; 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận những ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, viên chức về công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế và phương hướng nhiệm vụ của Viện 6 tháng cuối năm 2021.

 Khối lượng công việc còn lại trong 6 tháng cuối năm còn rất lớn, đòi hỏi toàn thể Viện phải lên kế hoạch tốt và quyết liệt thực hiện để đảm bảo các tiến độ và mục tiêu kế hoạch đề ra. Một số việc chính cần tập trung giải quyết:

  1. Về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

- Trình Bộ phê duyệt phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo NĐ 120/2020/NĐ-CP.

- Trình ban hành Quy chế bổ nhiệm, Quy chế quản lý văn bằng, quy trình in và quản lý phôi văn bằng. Tiếp tục rà soát kiện toàn các quy chế: Đánh giá kết quả lao động, công nhận sáng kiến, thi đua khen thưởng.

- Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đánh giá thường niên (lần 2) phòng thí nghiệm ISO/IEC:17025-2017 (6 chỉ tiêu hóa) do Văn phòng công nhận chất lượng Bộ KHCN

- Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực: năng lực chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, tác phong lề lối làm việc chuyên nghiệp. Đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa 2 khối chuyên môn và nghiệp vụ. Tăng cường khai thác sử dụng năng lực thiết bị khoa học công nghệ.

- Thực hiện tốt công tác quản lý viên chức và hành chính quản trị…

  1. Về quản trị tài chính, tài sản

- Thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách 03 năm 2022-2024 toán Viện.

- Tổng hợp quyết toán năm ngân sách đúng tiến độ và hiệu quả.

- Thực hiện hoàn thành giải ngân năm 2021 và lập báo cáo quyết toán hoàn thành trình Bộ phê duyệt dự án Đầu tư trang thiết bị nghiên cứu sinh học biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản.

- Thực hiện cơ chế tự tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

  1. Về thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Tiếp tục quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp hoàn thành nội dung nghiên cứu, sản phẩm giao nộp theo đúng tiến độ đăng ký. Đôn đốc các đơn vị, chủ nhiệm đề tài tổ chức nghiệm thu các mô hình/quy trình, nghiệm thu cấp cơ sở theo tiến độ; xây dựng báo cáo tổng kết, hoàn thiện sản phẩm đề tài/dự án đã hết thời gian thực hiện.

- Đôn đốc các đơn vị triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đăng ký. Theo dõi công tác đăng ký, công nhận tiến bộ kỹ thuật, sở hữu trí tuệ. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở và cấp Bộ.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao KH&CN vào sản xuất, xây dựng kế hoạch hợp tác với các địa phương.

- Rà soát, sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh và ban hành Quy chế quản lý KHCN theo phân cấp ủy quyền…

  1. Xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị

- Nhiệm vụ: Sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ năm 2021 cho Viện nghiên cứu Hải sản. - Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ năm 2021 cho Viện nghiên cứu Hải sản đối với công trình “Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp một số công trình thuộc khuôn viên Viện nghiên cứu Hải sản”.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tăng cường năng lực chống xuống cấp năm 2021 cho Viện nghiên cứu Hải sản đối với công trình “Sửa chữa cải tạo Phòng thí nghiệm khoa học biển”.

- Tiếp tục thực hiện dự án “Đầu tư trang thiết bị nghiên cứu công nghệ sinh học biển cho Viện nghiên cứu Hải sản”, phần công cần thực hiện trong năm 2021 gồm: Mua sắm bổ sung một số thiết bị nghiên cứu sinh học biển; Đào tạo chuyên sâu để vận hành thiết bị và một số hạng mục khác còn lại.

  1. Kế hoạch hợp tác quốc tế

- Tổ chức 01 hội thảo tập huấn quốc tế về “Nâng cao sản phẩm nuôi trồng thủy sản và nghề cá thông qua ứng dụng các kỹ thuật phân tử mới”. Hội thảo dự kiến được tổ chức trong 5 ngày tại trụ sở Viện nghiên cứu Hải sản vào tháng 7 năm 2021 khi dịch bệnh Covid được kiểm soát tốt.

- Làm tốt công tác tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Viện (nếu có). Thực hiện quản lý đoàn vào, đoàn ra theo đúng quy định hiện hành.

- Tích cực tìm kiếm, vận động các nguồn viện trợ từ các nguồn ODA, NGOs và các nguồn khác. Tích cực tham gia hợp tác, tìm kiếm, đề xuất các nhiệm vụ HTQT.

  1. Kế hoạch đào tạo sau đại học

- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2021 với 01 chỉ tiêu, đảm bảo tuân thủ theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017. Dự kiến lễ khai giảng trình độ tiến sĩ sẽ diễn ra trong tháng 11/2021.

- Tổ chức tốt hoạt động chấm chuyên đề; bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp.

- Đôn đốc các đơn vị quản lý nghiên cứu và nghiên cứu sinh thực hiện kế hoạch học tập và nghiên cứu theo tiến độ đã đề ra.

- Hoàn thiện quy chế quản lý phôi bằng và thủ tục cấp phát phôi bằng cho nghiên cứu sinh.

- Tiếp tục thực hiện công tác thu, chi theo tiến độ và đúng quy định.

  1. Kế hoạch thông tin, xuất bản

- Tiếp tục duy trì, cập nhật và quản lý tin/bài trên website; thúc đẩy đăng tải tóm tắt những bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên đề lên website của Viện; phối hợp tốt với các đơn vị đưa tin/bài hoạt động KH&CN lên cổng thông tin mạng lưới KHCN Hải Phòng.

- Thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác xuất bản ấn phẩm Khoa học Công nghệ Nghề cá biển định kỳ hàng quý. Đôn đốc các đơn vị chuyên môn gửi những kết quả nghiên cứu có chất lượng đăng tải trên Tạp chí NN&PTNT số chuyên đề Nghề cá biển tháng 10/2021.

- Tiếp tục đăng tải các bài báo khoa học trên các tạp chí, hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Xuất bản 02 Atlas/sách chuyên khảo.

- Ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử (website) Viện. Từng bước hoàn thiện trang website Viện bằng tiếng Anh.

Tiếp nối chương trình của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên – Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn  đã trình bày báo cáo rà soát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC – VC năm 2021. Đối chiếu với 12 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị CBVC của Viện nghiên cứu Hải sản năm 2021, số lượng đề tài mở mới nhiều; tất cả các đơn vị chuyên môn đều có nhiệm vụ mở mới; 2/3 số đơn vị đạt và vượt yêu cầu tối thiểu 2 nhiệm vụ mở mới. Kinh phí nghiên cứu khoa học trung bình 6 tháng đầu năm về cơ bản các đơn vị đều đạt ngưỡng 400 triệu/người (5/9 đơn vị đạt yêu cầu); trong khi kinh phí có thể tiếp tục được bổ sung đến cuối năm. Các chỉ tiêu còn lại có thể đạt yêu cầu và có thể hoàn thành kế hoạch năm.

          Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Khắc Bát tóm tắt kết luận của Hội nghị. Viện trưởng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, các cá nhân, các phòng tham mưu và ghi nhận những thành tích đã đạt được, đồng thời cũng nhắc nhở các đơn vị, cá nhân                     được giao chỉ tiêu cần nghiêm túc kiểm điểm và có kế hoạch đạt các mục tiêu đặt ra và tự đặt các mốc thời gian kiểm điểm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ông cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ Viện và mong mọi người đoàn kết, cùng đồng lòng tuân thủ các biện pháp 5K để cùng nhau an toàn bước qua đại dịch, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung./.

 Vũ Thị Thu Hằng.