Toàn cảnh Hội nghị

Hội đồng nghiệm thu gồm có 07 thành viên do PGS.TS. Đỗ Văn Khương làm Chủ tịch; TS. Đào Mạnh Sơn , Ủy viên - Phản biện 1; PGS.TS. Đỗ Công Thung, Ủy viên -  Phản biện 2; Th.S. Nguyễn Văn Kháng, Ủy viên; PGS.TS. Phạm Thược, Ủy viên; TS. Nguyễn Đăng Ngải, Ủy viên; Th.S Nguyễn Viết Nghĩa, Ủy viên - Thư ký

Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt mục tiêu,  nội dung, phương pháp nghiên cứu, cũng như kết quả thực hiện của dự án. Nội dung nghiên cứu chính của dự án bao gồm:

  1. Điều tra, đánh giá được hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ
  2. Điều tra, đánh giá hiện trạng một số yếu tố thủy văn, hải dương học cơ bản, sinh vật phù du
  3. Điều tra đánh giá hoạt động hoạt động khai thác và nghề cá
  4. Đánh giá tổng thể đề xuất, giải pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng hợp lý phát triển nguồn lợi ở vùng ven bờ, góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản.

Năm 2016, dự án đã có được bộ dữ liệu điều tra hiện trạng nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ; hoạt động khai thác và nghề cá ven bờ; bộ mẫu vật tiêu bản về đa dạng các loài hải sản phục vụ cho công tác đào tạo, quy hoạch, quản lý và phát triển ngành thủy sản.

  Dự án đã sử dụng các phương pháp điều tra thu thập số liệu (điều tra và thu mẫu số liệu nguồn lợi hải sản; điều tra thu mẫu môi trường, khí tượng và hải dương học; điều tra thu mẫu thủy sinh vật; điều tra thu thập số liệu nghề cá, phương pháp xây dựng bản đồ…) là các phương pháp điều tra thu mẫu thông dụng và hiện đại đảm bảo độ tin cậy số liệu. Các số liệu thu được từ điều tra, khảo sát là cơ sơ khoa học để đánh giá tổng hợp nguồn lợi hải sản, nuôi trồng, thủy văn, hải dương học, nghề cá và đặc biệt là cơ sở khoa học tin cậy để đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn, sử dụng hợp lý và phát triển bền vững nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ Việt Nam.Tuy nhiên, để có kết quả cao nhất khi nghiệm thu cấp Nhà nước, Chủ nhiệm nhiệm vụ cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo góp ý của các thành viên Hội đồng.

Hội đồng đánh giá rất cao những kết quả đạt được của nhiệm vụ. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá dự án hoàn thành tốt toàn bộ các nội dung khoa học, đáp ứng yêu cầu các mục tiêu đề ra. Hội đồng đã bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu với tổng số phiếu đạt 7/7.

Vũ Thị Thu Hằng.