Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt mục tiêu,  nội dung, phương pháp nghiên cứu, cũng như kết quả thực hiện của nhiệm vụ. Nhiệm vụ gồm 04 nội dung như sau:

  1. Bảo tồn, lưu giữ an toàn 08 nguồn gen hải sản quí hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng chưa được bảo lưu ở biển Việt Nam
  2. Đánh giá bổ sung chi tiết 08 nguồn gen hải sản đã thu thập năm 2012 đến nay
  3. Tư liệu hóa nguồn gen
  4. Trao đổi thông tin tư liệu và nguồn gen

  Nhiệm vụ sử dụng các phương pháp trong bảo tồn, lưu giữ nguồn gen, đánh giá chi tiết nguồn gen; phương pháp tư liệu hóa và trao đổi thông tin là thông dụng, được sử dụng phổ biến. Nhìn chung, các phương pháp trên đều phù hợp với đối tượng bảo tồn, đảm bảo độ tin cậy. Tuy nhiên, để có kết quả cao nhất khi nghiệm thu cấp Bộ, Chủ nhiệm nhiệm vụ cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo góp ý của các thành viên Hội đồng.

Hội đồng đánh giá rất cao những kết quả đạt được của nhiệm vụ. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá dự án hoàn thành tốt toàn bộ các nội dung khoa học, đáp ứng yêu cầu các mục tiêu đề ra và Các sản phẩm KHCN của nhiệm vụ có tính ứng dụng và tính thực tế cao, đáp ứng mức độ chất lượng theo Hợp đồng đã ký. Hội đồng đã bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu với tổng số phiếu đạt 5/5.

   Vũ Thị Thu Hằng.