Sau gần hai năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Các kết quả nghiên cứu và đề xuất của đề tài là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng, giúp giảm thiểu rủi ro trong sản xuất thủy sản, đóng góp tích cực cho công tác quản lý môi trường nước tại các khu nuôi trồng thủy sản tập trung của Thành phố.

Với các kết quả đã đạt được, chiều ngày 16/4/2020, Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện đề tài, do TS. Nguyễn Văn Nguyên làm Chủ tịch. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội đồng được tổ chức dưới 10 người, bao gồm 07 thành viên Hội đồng, chủ nhiệm đề tài và đại diện cơ quan chủ trì thực hiện, đảm bảo ngồi đủ giãn cách trên 2m giữa các thành viên và có đầy đủ thiết bị bảo hộ theo quy định.

Hội đồng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của đề tài, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ban chủ nhiệm, đồng thời khẳng định các kết quả đạt được của đề tài có giá trị thực tiễn, có thể áp dụng vào quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững tại Hải Phòng.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả Đạt, số điểm trung bình là 86,7 điểm. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cho đề tài nghiệm thu cấp Thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Đỗ Anh Duy, Trương Văn Tuân