Ảnh minh họa

Mục đích chính của Kế hoạch này là: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU (theo quy định của Luật Thủy sản 2017) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 689/CT-TTg và Chỉ thị số 45/CT-TTg; các Công điện số 732/CĐ-TTg và 1275/CĐ-TTg; Quyết định 78/QĐ-TTg và các  Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chống khai thác IUU; các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu).

Bên cạnh đó, xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương (liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố Hải Phòng); Tăng cường kiểm soát các hoạt động nghề cá trên địa bàn thành phố, đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam và các quy định của Luật pháp Quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

Để đạt được mục tiêu “thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Thủy sản 2017 về chống khai thác IUU”, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố Hải Phòng đã yêu cầu sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận/huyện tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; Đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác IUU. Bên cạnh đó, có lộ trình cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU theo các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc (trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU).

Các nhiệm vụ cụ thể chống khai thác IUU năm 2020

Thành phố Hải Phòng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân về Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản. Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Hải Phòng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài (điều tra, xác minh, xử lý tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng làm mất kết nối khi hoạt động trên biển, tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài). Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên biển và tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra/vào cảng cá, cửa sông, cửa biển, luồng lạch; Nghiêm cấm tàu cá không đủ điều kiện theo quy định xuất bến đi khai thác thủy sản; Giám sát sản lượng thủy sản; Xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản theo chuỗi.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định có liên quan đến theo dõi, kiểm soát, giám sát hành trình tàu cá (lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, hoàn thành trước 01/4/2020); Vận hành, khai thác kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin tàu cá giữa các cơ quan, đơn vị (để quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản).

Đặc biệt là, tổ chức trực ban, theo dõi, giám sát 24/24. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác thủy sản IUU (Nghị định 42/2019/NĐ-CP). Tích cực và chủ động hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các nước về chống khai thác IUU, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý tàu cá và ngư dân Hải Phòng khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong các trường hợp không kiểm soát được tàu cá khai thác IUU. Khuyến khích, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sang nghề khai thác chọn lọc, thân thiện với môi trường và chuyển đổi sinh kế để giảm áp lực cho nguồn lợi thủy sản, môi trường thuỷ sinh.

Một số nhiệm vụ trước mắt

Ngày 04/02/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân các quận/huyện khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCĐ ngày 03/02/2020 của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng khẩn trương rà soát, nắm bắt cụ thể, chi tiết số tàu cá phải thực hiện quy định về màu sơn, in sơn trực tiếp biển số tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Liên hệ, mời chuyên gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản tập huấn, hướng dẫn cho toàn bộ cán bộ của Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý cảng cá, bến cá, Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá Cảng cá Ngọc Hải và đại diện của các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung về chống khai thác IUU; Đồng thời, tổ chức lưu trữ các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các tàu cá; Khẩn trương hoàn thiện, trình duyệt Đề án tiếp nhận Bến cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Mắt Rồng (tại huyện Thủy Nguyên).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản).

Ủy ban nhân dân các quận/huyện quyết liệt chỉ đạo công tác tuyên truyền đến từng chủ tàu cá của địa phương các quy định chống khai thác IUU; Yêu cầu chủ tàu cá thực hiện đúng quy định về màu sơn, in sơn trực tiếp biển số tàu cá lên thành tàu; Thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên (hoàn thành trong tháng 3/2020). Chỉ đạo các bến cá thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải khẩn trương nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng Cảng cá Trân Châu (báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trong tháng 02/2020).

Toàn thể các Sở, ngành liên quan đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020.

Ngọc Thúy – FICen