Tác giả: Nguyễn Viết Nghĩa

Chuyên ngành: Thủy sinh vật học 

Nguồn phát hành: Viện nghiên cứu Hải sản, Bộ NN&PTNT

Sơ lược những kết quả mới của Luận án:

(1) Mô hình "Hồi quy tổng quát bổ sung" cho thấy sự tương quan chặt chẽ giữa các yếu tố môi trường, hải dương, thủy sinh vật đến phân bố của cá nổi nhỏ.

(2) Sự tụ họp loài "Species assembalages" và tác động của các yểu tố môi trường, đặc trưng sinh học loài đến sự tụ họp loài trong quần xã cá nổi nhỏ. 

(3) Biến động về trữ lưỡng, mật độ, phân bố và cấu trúc quần xã các loài cá nổi nhỏ theo chu kỳ khá rõ rệt và liên quan chặt chẽ  với chu kỳ El Nino và La Nina.

(4) Kết quả đánh giá rủi ro sinh thái của các nghề khai thác cá nổi nhỏ được thực hiện là cơ sở khoa học cho việc xây dựng định hướng quản lý nghề cá tiếp cận hệ sinh thái.