Toàn cảnh Hội nghị

          Để đảm bảo tính ổn định, hiệu quả và giảm thiểu chi phí khai thác hải sản, thì ngoài nhu cầu về đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, lực lượng lao động và năng lực quản lý phù hợp cũng cần có sự đóng góp của khoa học nghề cá, trong đó dự báo ngư trường khai thác là một yêu cầu cấp thiết. Xuất pháp từ nhu cầu thực tiễn, dự án đã giải quyết được những vấn đề sau:

  1. Có được số liệu nghề cá, hải dương học đồng bộ, thống nhất, cập nhật;
  2. Triển khai dự báo ngư trường hán tháng, hạn mùa cho nghề câu cá ngừ đại dương, rê trôi, vây, chụp mực;
  3. Triển khai dự báo hạn 10 ngày cho nghề câu cá ngừ đại dương

     Sau 1 năm thực hiện (từ tháng 1 đến tháng 12/2016), Dự án “Điều tra thu thập số liệu nghề cá phục vụ dự báo ngư trường khai thác hải sản” đã hoàn thành toàn bộ nội dung khoa học, với các sản phẩm dự báo ngư trường đã được các cấp có thẩm quyền cho phép phát hành trên nhiều phương tiện truyền thông phục vụ trực tiếp cho ngư dân/doanh nghiệp khai thác hải sản trên biển.

  Dự án sử dụng các phương pháp phù hợp, đảm bảo độ tin cậy trong điều kiện nghề cá Việt Nam; các bản tin dự báo đảm bảo độ tin cậy, chất lượng tốt, ứng dụng cho chỉ đạo sản xuất. Tuy nhiên, Dự án cần chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng để nâng cao hơn chất lượng các bản tin dự báo.

Hội đồng đánh giá rất cao những kết quả đạt được của nhiệm vụ. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá dự án hoàn thành tốt toàn bộ các nội dung khoa học, đáp ứng yêu cầu các mục tiêu đề ra và Các sản phẩm KHCN của nhiệm vụ có tính ứng dụng và tính thực tế cao, đáp ứng mức độ chất lượng theo Hợp đồng đã ký. Hội đồng đã bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu với tổng số phiếu đạt 6/6.

Vũ Thị Thu Hằng.