Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo gồm bốn đại diện của Cefas (ông Adam Bonner, Giám đốc kinh doanh, TS. Andrew  Kenny, trưởng nhóm tư vấn quản lý nghề cá và hệ sinh thái, TS. Suzanne Ware,  Trưởng nhóm Quan trắc kiêm Giám đốc Chương trình Bảo tồn Biển; Ông  Keith Jeffery, Chuyên gia về nuôi biển); một đại diện của Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3 (TS. Nguyễn Hữu Ninh – Viện trưởng); một đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh (ông Trịnh Công Thanh) và 15 đại diện của Viện nghiên cứu Hải sản (lãnh đạo Viện và các trưởng đơn vị chuyên môn).

 

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo gồm bốn đại diện của Cefas (ông Adam Bonner, Giám đốc kinh doanh, TS. Andrew  Kenny, trưởng nhóm tư vấn quản lý nghề cá và hệ sinh thái, TS. Suzanne Ware,  Trưởng nhóm Quan trắc kiêm Giám đốc Chương trình Bảo tồn Biển; Ông  Keith Jeffery, Chuyên gia về nuôi biển); một đại diện của Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3 (TS. Nguyễn Hữu Ninh – Viện trưởng); một đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh (ông Trịnh Công Thanh) và 15 đại diện của Viện nghiên cứu Hải sản (lãnh đạo Viện và các trưởng đơn vị chuyên môn).

Tại hội thảo, các nhà khoa học từ Cefas trình bày các kinh nghiệm và cách tiếp cận của Vương quốc Anh trong quản lý nguồn lợi, môi trường và nuôi biển. Các nhà khoa học Việt Nam chia sẻ thực trạng về nguồn lợi, môi trường và quản lý nghề cá và các hệ sinh thái biển ở Việt Nam và những chủ đề cấp thiết cần nghiên cứu và hợp tác.

Hội thảo đã thống nhất xác định sáu lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới giữa Cefas, RIMF và RIA3: (1) lĩnh vực bảo tồn biển, (2) quy hoạch không gian biển, (3) đánh giá nguồn lợi hải sản và mô hình hóa, (4) quản lý sức khỏe động vật (tập trung vào tôm hùm), (5) nghiên cứu đảm bảo an toàn chất lượng hải sản và (6) nghiên cứu biển sâu.

Các hợp tác được chia thành các lộ trình ngắn hạn (dưới 1 năm), trung hạn (1-3 năm) và dài hạn (3-10 năm). Việc hợp tác là cơ hội tăng cường tiềm lực, nâng cao chất lượng nghiên cứu và góp phần tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực khoa học thủy sản nói riêng và khoa học biển nói chung.

Nguyễn Văn Nguyên.