Thông tin chung

Tác giả/Author: Vũ Xuân Sơn
Ngày phát hành/Issued date: 23/06/2021
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

1. Tên nhiệm vụ: Sản xuất một số thực phẩm chức năng từ cá nóc việt nam. Cấp Quốc gia

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có):SXTN.02.18/CNSHCB

Thuộc chương trình/đề tài/dự án (nếu có): Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Hải sản

4. Mục tiêu:

Xây dựng được quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất (quy mô thử nghiệm) một số sản phẩm thực phẩm lên men có giá trị dinh dưỡng và thương phẩm cao từ cá tra, cá basa bằng công nghệ sinh học

5. Nội dung

Nội dung 1: Phân tích, đánh giá và chọn nguyên liệu phù hợp
Nội dung 2: Tuyển chọn các chủng vi khuẩn Lactobacillus sp. ứng dụng cho sản xuất sản phẩm cá hộp lên men không thanh trùng từ phi-lê cá tra và cá basa.
Nội dung 3: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cá hộp lên men không thanh trùng từ cá tra và cá basa (quy mô phòng thí nghiệm)
Nội dung 4. Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm cá hộp lên men không thanh trùng từ cá tra, cá basa quy mô 50-100 hộp/mẻ (150-200gr/hộp) Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

5.Chủ nhiệm nhiệm vụ:

    Họ và tên:Vũ Xuân Sơn

    Trình độ học vấn: Đại học

    Chức vụ: Nghiên cứu viên

    Điện thoại:0902149382

            E-mail:son.rimf@gmail.com

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):

  1. KS.Vũ Xuân Sơn – Chủ nhiệm Dự án
  2. TS. Bùi Thị Thu Hiền –Thư ký Dự án
  3. ThS. Phạm Thị Điềm – Thành viên chính
  4. KS. Nguyễn Văn Thành – Thành viên chính
  5. CN. Nguyễn Thanh Bình – Thành viên chính
  6. CN Lê Anh Tùng – Thành viên chính
  7. TS. Nguyễn Khắc Bát – Thành viên chính
  8. ThS. Phạm Văn Tuyển– Thành viên chính
  9. PGS.TS. Lê Danh Tuyên– Thành viên chính

      10. PGS.TS Vũ Thị Thu Hiền – Thành viên chính

6.Thời gian thực hiện:       36 tháng; Bắt đầu từ tháng 01/2018;           Kết thúc:12/2020

7. Tổng kinh phí (triệu đồng): 11.700 triệu đồng

 Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 3.500 triệu đồn

8. Sản phẩm giao nộp (ghi số lượng cụ thể):

8.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (quyển + bản điện tử): 01

8.2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử): 01

8.3. Phụ lục (quyển + bản điện tử): 0

8.4. Bản đồ (quyển, tờ): 0

8.5. Bản vẽ (quyển, tờ): 0

8.6. Ảnh (quyển, chiếc): 0

8.7. Tài liệu đa phương tiện: 0

8.8. Phần mềm (bao gồm cả mã nguồn mở): 0

8.9. Tài liệu khác: Hồ sơ sản phẩm, Hồ Sơ pháp lý

9. Ngày 18 tháng3năm 2021đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ