Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nguồn lợi và khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Mã: KC.09.05/16-20, thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia KC.09/16-20

Tác giả chính: PGS.TS Đỗ Văn Khương, Th.S Đỗ Anh Duy

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

Đồng tác giả: TS. Nguyễn Văn Nguyên; ThS. Đinh Thanh Đạt; PGS.TS. Nguyễn Xuân Lý ; TS.TS. Đặng Diễm Hồng; ThS. Trần Mai Đức; TS. Nguyễn Đức Thịnh; PGS.TS. Đàm Đức Tiến; KS. Lê Nhứt

Đơn vị công tác của đồng tác giả: Viện nghiên cứu Hải sản

3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

4. Mục tiêu:

Mục tiêu chung:

- Đánh giá được tiềm năng nguồn lợi và khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu của Việt Nam.

- Xây dựng được mô hình khai thác, nuôi trồng hiệu quả, bền vững góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, môi trường, sinh thái tại các đảo tiền tiêu;

- Đánh giá được đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố và trữ lượng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu;

- Đánh giá được tiềm năng nguồn lợi, khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế ở các đảo tiền tiêu;

- Có được các luận cứ chắc chắn để định hướng phát triển và quản lý nguồn lợi rong biển ở các đảo tiền tiêu;

- Đề xuất được mô hình nuôi trồng, khai thác bền vững các loài rong biển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, môi trường ở các đảo tiền tiêu;

- Xây dựng được 02 mô hình nuôi trồng rong biển kinh tế đạt hiệu quả cao (Mô hình nuôi trồng rong Nho trong bể xi măng; mô hình nuôi trồng rong Sụn trong ô lồng lưới).

5. Nội dung chính:

- Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá đặc trưng về điều kiện tự nhiên, sinh thái, môi trường các đảo tiền tiêu.

- Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh giá đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố và trữ lượng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu.

- Nội dung 3: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nguồn lợi, khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế ở các đảo tiền tiêu.

- Nội dung 4: Xây dựng định hướng phát triển và quản lý nguồn lợi rong biển ở các đảo tiền tiêu.

- Nội dung 5: Đề xuất, xây dựng mô hình; đào tạo tập huấn, phổ kỹ thuật nuôi trồng rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu.

6. Thời gian thực hiện: 10/11/2016 – 31/10/2019

Phương thức khoán chi: Khoán từng phần

Cấp quản lý: Cấp Quốc gia

7. Tổng kinh phí: 7.411,192 triệu đồng. Từ NSNN: 7.411,192 triệu đồng; Nguồn khác: 0 triệu đồng

8. Sản phẩm chính:

- 1.000 kg rong nho tươi.

- 10.000 kg rong sụn tươi.

- 10 bộ tiêu bản mẫu vật các loài rong biển tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc (mỗi đảo 01 bộ).

- 01 mô hình nuôi trồng rong nho biển (Caulerpa lentillifera) trong bể xi măng.

- 01 mô hình nuôi trồng rong sụn (Kappaphycus alvarezii) trong ô lồng lưới.

- Bộ bản đồ phân bố nguồn lợi rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu (tỷ lệ bản đồ 1:50.000) (gồm 10 bản đồ cho 10 đảo).

- Bộ bản đồ phân vùng khai thác, nuôi trồng, phát triển nguồn lợi rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu (tỷ lệ bản đồ 1:50.000) (gồm 10 bản đồ cho 10 đảo).

- Bộ Atlas các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu của Việt Nam.

 - Báo cáo Đặc trưng về điều kiện tự nhiên, sinh thái, môi trường tại các đảo tiền tiêu.

- Báo cáo Đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố và trữ lượng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu.

- Báo cáo Đánh giá tiềm năng nguồn lợi và khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu.

- Báo cáo Định hướng phát triển và quản lý nguồn lợi rong biển ở các đảo tiền tiêu.

- Báo cáo Đề xuất mô hình nuôi trồng, khai thác bền vững các loài rong biển kinh tế ở các đảo tiền tiêu.

- Báo cáo Xây dựng mô hình nuôi trồng rong biển kinh tế đạt hiệu quả cao.- Báo cáo Tổng kết và tóm tắt đề tài.

- 01 bài báo quốc tế; 4-5 bài báo trong nước. - Tham gia đào tạo 01 tiến sỹ, 1-2 thạc sỹ

- Bản quyền tác giả: Bộ Atlas các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu của Việt Nam.

9. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

- 1.051 kg rong nho tươi.

- 11.480 kg rong sụn tươi (tương đương 1.276 kg rong sụn khô)

- 10 bộ tiêu bản mẫu vật các loài rong biển tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc (mỗi đảo 01 bộ).

- 01 mô hình nuôi trồng rong nho biển (Caulerpa lentillifera) trong bể xi măng.

- 01 mô hình nuôi trồng rong sụn (Kappaphycus alvarezii) trong ô lồng lưới.

- Bộ bản đồ phân bố nguồn lợi rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu (tỷ lệ bản đồ 1:50.000) (gồm 10 bản đồ cho 10 đảo).

- Bộ bản đồ phân vùng khai thác, nuôi trồng, phát triển nguồn lợi rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu (tỷ lệ bản đồ 1:50.000) (gồm 10 bản đồ cho 10 đảo).

- Bộ Atlas các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu của Việt Nam.

- Báo cáo Đặc trưng về điều kiện tự nhiên, sinh thái, môi trường tại các đảo tiền tiêu.

- Báo cáo Đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố và trữ lượng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu.

- Báo cáo Đánh giá tiềm năng nguồn lợi và khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu.

- Báo cáo Định hướng phát triển và quản lý nguồn lợi rong biển ở các đảo tiền tiêu.

- Báo cáo Đề xuất mô hình nuôi trồng, khai thác bền vững các loài rong biển kinh tế ở các đảo tiền tiêu.

- Báo cáo Xây dựng mô hình nuôi trồng rong biển kinh tế đạt hiệu quả cao.

- Báo cáo Tổng kết và tóm tắt đề tài.

- 03 bài báo quốc tế; 11 bài báo trong nước.

- Tham gia đào tạo 01 tiến sỹ, 3 thạc sỹ, 2 sinh viên đại học.

- Bản quyền tác giả: Bộ Atlas các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu của Việt Nam.

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...