Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường trong chế biến thuỷ sản

Nội dung

Hội thảo Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường trong chế biến thuỷ sản được tổ chức nhằm lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường trong chế biến thuỷ sản do nhóm cán bộ nghiên cứu thuộc Phòng Nghiên cứu Công nghệ sau Thu hoạch phối hợp với Trung tâm quan trắc và Cảnh báo Môi trường biển Quốc gia của Viện khởi thảo

Đầu ra:
Bản Hướng dẫn được biên soạn nhằm mục đích trợ giúp việc lập và thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản, trong đó đưa ra những hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về quy trình lập báo cáo ĐTM cho các dự án chế biến thuỷ sản và cho các cơ sở chế biến thuỷ sản đang hoạt động. 
Theo quy trình hướng dẫn, nội dung cơ bản của báo cáo ĐTM là dự báo, đánh giá những tác động tiềm tàng trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn và dài hạn, tích cực và tiêu cực do việc thực hiện một dự án phát triển có thể gây ra cho môi trường. Trên cơ sở những dự báo và đánh giá này, đề xuất những biện pháp giảm thiểu (bao gồm quản lý và kỹ thuật) nhằm phát huy những tác động tích cực và giảm nhẹ tới mức có thể những tác động tiêu cực. 
Bản hướng dẫn sau khi được chính thức thông qua sẽ là một cẩm nang dành cho các nhà quản lý và các cở sở chế biến thực hiện các đánh giá về vấn đề môi trường trong quy trình chế biến công nghiệp, nhằm tạo ra một môi trường sạch xung quanh các khu vực chế biến công nghiệp, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Các mục khác...