Hội Thảo "Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vững"

Nội dung

Ngày 30 tháng 12 năm 2009, Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo khoa học nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vững” đã đạt được từ năm 2008-2009 và định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo do Ths. Nguyễn Quang Hùng làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng Ngập mặn, Lãnh đạo Viện và các cán bộ khoa học của Viện Nghiên cứu Hải sản.

Các kết quả nghiên cứu nổi bật của đề tài đã được trình bày trong 10 báo cáo chuyên đề liên quan đến lĩnh vực nguồn lợi, đa dạng sinh học khu hệ động thực vật thuỷ sản, điều kiện kinh tế-xã hội và hoạt động khai thác thuỷ sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn. Hội thảo đánh giá đề tài đã hoàn thành được đầy đủ các nội dung nghiên cứu và các sản phẩm KHCN theo đúng tiến độ, đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đề tài đã đưa ra được cơ sở khoa học để lượng giá kinh tế nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học cho hệ sinh thái rừng ngập mặn và đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác hợp lý nguồn lợi thuỷ sản và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Các mục khác...