Thời gian/Schedule: 01/01/2019 - 01/12/2020
Liên hệ/Contact: Th.S Bùi Trọng Tâm, tomrimf@gmail.com

Nội dung:
1. Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm bột nêm dinh dưỡng từ dịch thuỷ phân moi và cá nục. Mã số hợp đồng: 04/2019/HĐ-TS-CNSH. Thuộc chương trình: Chương trình Công nghệ sinh học Nông nghiệp - Thủy sản. 2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Trọng Tâm 3. Mục tiêu của nhiệm vụ: Hoàn thiện công nghệ, thiết bị để sản xuất và thương mại hóa sản phẩm bột nêm dinh dưỡng từ dịch đạm thủy phân moi và cá nục. 4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện: Nội dung 1: Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột đạm thủy phân từ moi - Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất bột đạm thủy phân từ moi - Hoàn thiện các điều kiện sản xuất bột đạm thủy phân từ nguyên liệu moi Nội dung 2: Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột đạm thủy phân từ cá nục - Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất bột đạm thủy phân từ cá nục - Hoàn thiện các điều kiện sản xuất bột đạm thủy phân từ nguyên liệu cá nục Nội dung 3: Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ bột đạm thủy phân moi và cá nục - Xác định thành phần nguyên liệu phối trộn sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ bột đạm thủy phân moi và cá nục. - Xây dựng công thức tỷ lệ phối trộn thành phần trong bột nêm dinh dưỡng (phù hợp bột đạm thủy phân từ moi và cá nục. - Xác định các điều kiện phối trộn tạo bột nêm dinh dưỡng phù hợp bột đạm thủy phân từ moi và cá nục. - Xác định điều kiện bảo quản, lựa chọn bao bì, nhãn mác sản phẩm bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục. - Phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm bột nêm dinh dưỡng. Nội dung 4: Xây dựng mô hình công nghệ, thiết bị sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục, quy mô 1000 kg nguyên liệu/mẻ - Xây dựng mô hình thiết bị, công nghệ sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục, quy mô 1000kg nguyên liệu/mẻ. - Hoàn thiện các điều kiện sản xuất bột đạm thủy phân từ moi và cá nục, quy mô 1000 kg nguyên liệu/mẻ - Hoàn thiện công nghệ sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ bột đạm thủy phân moi và cá nục, quy mô sản xuất 1000kg nguyên liệu/mẻ Nội dung 5: Đào tạo kỹ thuật, sản xuất thử nghiệm bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục quy mô 1000 kg nguyên liệu/mẻ - Đào tạo kỹ thuật - Sản xuất thử nghiệm bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục Nội dung 6. Xây dựng tiêu chuẩn, chất lượng và quảng bá sản phẩm - Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục. - Xây dựng hồ sơ công bố chất lượng cho sản phẩm bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục. - Quảng bá và tiếp thị sản phẩm. 5. Thời gian thực hiện: 1/2019-12/2020 6. Tổng kinh phí thực hiện: 11.700 triệu đồng (Kinh phí từ nguồn NSNN: 3.500 triệu đồng; kinh phí từ nguồn khác 8.200 triệu đồng). 7. Các sản phẩm của nhiệm vụ: - Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị: Quy trình công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục, quy mô 1000kg nguyên liệu/mẻ. - Bộ hồ sơ tiêu chuẩn cơ sở và hồ sơ công bố chất lượng cho sản phẩm bột nêm dinh dưỡng từ moi và cá nục. - 12 tấn sản phẩm bột nêm dinh dưỡng (7 tấn từ moi và 5 tấn cá nục, hàm ẩm ≤ 10%, protein 20%, lipid 0,5-1%, carbonhydrate 20-30%), sản phẩm đạt các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm phù hợp theo quy định hiện hành. - Hồ sơ đào tạo: 20-30 cán bộ kỹ thuật và công nhân được đào tạo công nghệ.