Thời gian/Schedule: 01/01/2020 - 01/12/2021
Liên hệ/Contact: Trần Quang Thư; tqthurimf@gmail.com

Nội dung:
1. Tên nhiệm vụ: “Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ” Mã số (nếu có): 2. Chủ nhiệm: ThS. Trần Quang Thư Các thành viên chính, thư ký khoa học: TT Họ và tên, học hàm học vị Tham gia nhiệm vụ 1 ThS, NCS. Trần Quang Thư Chủ nhiệm nhiệm vụ 2 ThS. Trương Văn Tuân Thư ký khoa học, thành viên chính 3 TS. Nguyễn Văn Nguyên Thành viên chính 4 ThS, NCS. Nguyễn Công Thành Thành viên chính 5 TS. Lê Tuấn Sơn Thành viên chính 6 KS. Đỗ Thị Tuyết Thành viên chính 7 KS. Nguyễn Thị Ánh Thành viên chính 8 KS. Nguyễn Đắc Thắng Thành viên chính 9 CN. Lưu Ngọc Thiện Thành viên chính 10 TS. Bùi Thị Thu Hiền Thành viên chính 11 Chi Cục Bảo vệ Môi trường tại địa phương Thành viên chính 3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Mục tiêu: - Đánh giá tình trạng ô nhiễm, nguy cơ ô nhiễm môi trường và công công tác bảo vệ môi trường ở các làng nghề chế biến hải sản truyền thống khu vực Bắc Trung Bộ. - Đề xuất được giải pháp quản lý tổng hợp môi trường phù hợp với đặc thù làng nghề chế biến hải sản truyền thống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ. - Đề xuất được mô hình quản lý tổng hợp môi trường phù hợp cho 03 loại hình làng nghề chế biến hải sản truyền thống (1. Làng nghề chế biến Hải sản khô; 2. Làng nghề chế biến Nước mắm; 3. Làng nghề chế biến Hải sản tổng hợp) đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và BVMT khu vực Bắc Trung Bộ. - Xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. 5. Nội dung chính: Nội dung 1: Đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường và thực trạng công tác bảo vệ môi trường ở các làng nghề chế biến hải sản truyền thống khu vực Bắc Trung Bộ Nội dung 2: Đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp môi trường phù hợp cho 03 loại hình làng nghề chế biến hải sản truyền thống góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ Nội dung 3: Xây dựng mô hình và áp dụng mô hình quản lý tổng hợp môi trường phù hợp cho 3 loại hình làng nghề chế biến hải sản truyền thống góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ Nội dung 4: Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống 6. Thời gian thực hiện: (Từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021) Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và PTNT 7. Tổng kinh phí: 1.800 triệu đồng. Từ Ngân sách sự nghiệp Môi trường: 1.800 triệu đồng; Nguồn khác: … triệu đồng 8. Sản phẩm chính: - Báo cáo Thực trạng hoạt động sản xuất ở các làng nghề chế biến hải sản truyền thống khu vực Bắc Trung Bộ. - Báo cáo Đánh giá tình trạng ô nhiễm, nguy cơ ô nhiễm môi trường ở các làng nghề chế biến hải sản truyền thống khu vực Bắc Trung Bộ. - Báo cáo Đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ môi trường ở các làng nghề chế biến hải sản truyền thống khu vực Bắc Trung Bộ. - Báo cáo Xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề chế biến hải sản khu vực Bắc Trung Bộ. - Báo cáo Giải pháp quản lý tổng hợp môi trường phù hợp cho 03 loại hình làng nghề chế biến hải sản truyền thống góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ. - Mô hình quản lý tổng hợp môi trường đối với làng nghề chế biến Hải sản khô. - Mô hình quản lý tổng hợp môi trường đối với làng nghề chế biến Nước mắm. - Mô hình quản lý tổng hợp môi trường đối với làng nghề chế biến Hải sản tổng hợp. - Hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với làng nghề chế biến hải sản truyền thống. 9. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận: