Thời gian/Schedule: 01/08/2018 - 01/01/2020
Liên hệ/Contact: tvtuan@rimf.org.vn

Nội dung:
1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá chất lượng môi trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng, đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. - Mã số: ĐT.TS.2018.804 (Thuộc Chương trình: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Lĩnh vực: Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản). 2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: - Trương Văn Tuân, Nghiên cứu viên, Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản. 3. Mục tiêu của nhiệm vụ: - Đánh giá chất lượng môi trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng; - Đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. 4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:  Nội dung 1: Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan.  Nội dung 2: Đánh giá các yếu tố tác động gây ô nhiễm môi trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng.  Nội dung 3: Đánh giá chất lượng môi trường nước cấp tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng.  Nội dung 4: Đánh giá chu kỳ biến động và tải lượng ô nhiễm môi trường của một số mô hình nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng.  Nội dung 5: Đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững tại Hải Phòng. 5. Thời gian thực hiện: - 18 tháng (từ tháng 8/2018 đến tháng 01/2020). 6. Tổng kinh phí thực hiện: 1.031.005 đồng, trong đó: - Từ Ngân sách: 918.205 đồng - Từ nguồn tự có: 112.800 đồng - Từ nguồn khác: 0 đồng 7. Các sản phẩm của nhiệm vụ:  Các yếu tố tác động gây ô nhiễm môi trường nước tại một số vùng NTTS tập trung ở Hải Phòng.  Chất lượng môi trường nước cấp tại một số vùng NTTS tập trung ở Hải Phòng.  Chu kỳ biến động và tải lượng ô nhiễm môi trường của một số mô hình NTTS ở Hải Phòng.  Giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững tại Hải Phòng.