Thời gian/Schedule: 01/01/2020 - 01/12/2021
Liên hệ/Contact: Lê Tuấn Sơn; SĐT: 0814293560

Nội dung:
1. Tên nhiệm vụ: “Đánh giá mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển và đề xuất giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm” Mã số (nếu có): 2. Chủ nhiệm: TS. Lê Tuấn Sơn Các thành viên chính, thư ký khoa học: TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nhiệm vụ 1 Lê Tuấn Sơn, TS Viện nghiên cứu Hải sản Chủ nhiệm 2 Trần Quang Thư, ThS Viện nghiên cứu Hải sản Thành viên chính 3 Trương Văn Tuân, ThS Viện nghiên cứu Hải sản Thành viên chính 4 Nguyễn Công Thành, ThS Viện nghiên cứu Hải sản Thành viên chính 5 Thái Thị Kim Thanh, ThS Viện nghiên cứu Hải sản Thành viên chính 6 Nguyễn Văn Nguyên, TS Viện nghiên cứu Hải sản Thành viên chính 7 Đỗ Thị Tuyết, KS Viện nghiên cứu Hải sản Thành viên chính 8 Lưu Ngọc Thiện, CN Viện nghiên cứu Hải sản Thư ký 9 Nguyễn Đắc Thắng, KS Viện nghiên cứu Hải sản Thành viên chính 10 Nguyễn Thị Ánh, KS Viện nghiên cứu Hải sản Thành viên chính 3. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản 4. Mục tiêu: • Mục tiêu chung: Xác định được hiện trạng, xu thế, mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường và đề xuất được các giải pháp giảm thiểu ở vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển. • Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá được hiện trạng và xu thế biến động chất lượng môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển; - Đánh giá được mức độ và nguy cơ rủi ro ô nhiễm môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển; - Đề xuất được giải pháp quản lý, kỹ thuật giảm thiểu rủi ro ô nhiễm ở vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển. 5. Nội dung chính: Nội dung 1. Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu đã có về chất lượng môi trường các vùng nuôi trồng tập trung trên biển và dải ven biển Việt Nam. Nội dung 2. Khảo sát bổ sung, đánh giá hiện trạng và xu thế môi trường ở một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển. Nội dung 3. Xây dựng bộ chỉ số, phương pháp đánh giá, phân loại mức độ và nguy cơ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển. Nội dung 4. Đề xuất giải pháp kỹ thuật và quản lý giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường và phát triển nghề nuôi cá biển thích ứng với thực trạng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm 6. Thời gian thực hiện: từ 01/2020 đến tháng 12/2021 Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7. Tổng kinh phí: 2.800 triệu đồng (2.8). Từ NSNN: 2.800 triệu đồng; Nguồn khác: … triệu đồng 8. Sản phẩm chính: 1 Báo cáo hiện trạng và xu thế biến động môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển. 2 Bộ chỉ số, phương pháp đánh giá, phân loại và tập bản đồ nhận diện khu vực, mức độ và nguy cơ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển. 3 Giải pháp quản lý, kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển 4 Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá phân vùng và mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển để trình cơ quan thẩm quyền ban hành. 9. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận: